Punkt i protokollet
PR
145
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.12.2017 kl. 10.09—22.39
8
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. 
Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2017. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 21.12.2017 10:02