Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 147/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.