Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.