Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
13.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi työttömyysvakuutusmaksut ensi vuodelle 2021. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että osakkaalle maksettava työpanokseen perustuva osinko luetaan vuodesta 2021 lähtien työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan työansioon. Myös osakepalkkiota ja työsuhdeoptiota koskevia säännöksiä sekä perusturvaan tilitettävää työttömyysvakuutuskertymää koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi. 

Covid-19-epidemian, koronavirusepidemian, vuoksi työttömyys ja erityisesti lomautusten määrä on noussut, ja se on johtanut siihen, että Työllisyysrahaston rahoittamat menot ovat kasvaneet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Työllisyysrahaston nettovarallisuus supistuu vuonna 2020 arviolta 800—900 miljoonalla eurolla ja rahastolla arvioidaan olevan velkaa vuoden 2020 lopussa noin 1 200 miljoonaa euroa. Covid-19-epidemia vaikeuttaa työllisyyskehityksen arvioimista, mutta Työllisyysrahaston rahoittamien etuuksien ja menojen arvioidaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 21. 

Eli on erittäin tärkeä tämä lakiesityksen pohja, ja Työllisyysrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2021 työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan esityksessä korotettavaksi 0,32 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 0,15 prosenttiyksikköä ja työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua 0,17 prosenttiyksikköä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.