Senast publicerat 03-12-2021 16:09

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.