Senast publicerat 21-12-2022 16:33

Punkt i protokollet PR 145/2022 rd Plenum Onsdag 21.12.2022 kl. 9.59—11.42

3. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottet betänkande FiUB 37/2022 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 20.12.2022. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Samtliga förslag och understöd gällande samma huvudtitel kan framställs på en och samma gång, en riksdagsgrupp åt gången. Eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts. 

[Riksdagen behandlade ärende 3.1—3.9 på dagordningen] 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2023 i propositionerna RP 154 och 277/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-472/2022 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. Under debatten har Toimi Kankaanniemi understödd av Ari Koponen, Kalle Jokinen understödd av Sari Multala och Päivi Räsänen understödd av Peter Östman framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen ingår i häftet som delats ut till ledamöterna.  

1. Toimi Kankaanniemi (saf) föreslår understödd av Ari Koponen (saf): Riksdagen konstaterar att regeringens ekonomiska politik på ett oansvarsfullt sätt ökar statens utgifter och ansvar på ett sätt som inte främjar finländarnas hållbara välfärd. Regeringen har förbundit sig till flera mekanismer som ökar utvecklingen mot en förbundsstat och som har ökat vanliga finländares betalningsbörda för årtionden framåt. Samtidigt har man dock försummat åtgärder som skulle ha förbättrat ekonomin på lång sikt och stoppat skuldökningen. Köpkraften för låg- och medelinkomsttagare försvagas oskäligt mycket under de kommande månaderna när kostnaderna för el, transport och boende stiger. På grund av klimatåtgärderna kommer vi att ha ett stort antal medborgare som är fattiga till följd av el- och transportkostnader. Vår skogspolitik håller på att glida ur de nationella händerna, och vår främsta stödpelare för exportindustrin är hotad. Regeringen har underskattat det hot som gatugäng utgör och låtit bli att vidta beslutsamma åtgärder för att utrota fenomenet. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i att försvara de nationella intressena och i ekonomiförvaltningen och därför inte har riksdagens förtroende. (Reservation 1) 

2. Kalle Jokinen (saml) föreslår understödd av Sari Multala (saml): Riksdagen konstaterar att regeringens ekonomiska politik, som bygger på en förbehållslös skuldsättning och strider mot de sakkunnigas rekommendationer, driver välfärdssamhällets tjänster till skeppsbrott. Under den snabba prisstegringen påskyndar regeringens skuldstimulans prisstegringen ytterligare och försätter hushållen i en allt svårare situation. Regeringen har under sin period fört en politik som kväver tillväxt och flit. En ekonomi som bygger på skuldsättning innebär nedskärningar för kommande generationer, och den försvagade ekonomiska basen försvagar Finlands kristålighet. Regeringen har inte förmått bära sitt ansvar och göra värdeval för en hållbar framtid. Riksdagen konstaterar att regeringens skuldpolitik som accelererar prisstegringen försätter medborgarna i en allt trängre situation och äventyrar kommande generationers möjligheter att åtnjuta välfärdstjänster som finländarna uppskattar. Därför har regeringen inte riksdagens förtroende. (Reservation 2) 

3. Päivi Räsänen (kd) föreslår understödd av Peter Östman (kd): Riksdagen konstaterar att Finlands offentliga finanser inte vilar på en hållbar grund, och att det beror på regeringens ekonomiska politik. En ökning av de bestående utgifterna utan tydliga åtgärder som stärker sysselsättningen äventyrar välfärdssamhällets ekonomiska hållbarhet på lång sikt. Dessutom har regeringen inte lyckats prioritera och därmed trygga finansieringen av hälso- och sjukvården eller jordbrukets, livsmedelssäkerhetens och försörjningsberedskapens framtid. Det sätt på vilket social- och hälsovårdsreformen har genomförts kommer att medföra utmaningar under de kommande åren på grund av underfinansieringen av välfärdsområdena och den halvfärdiga finansieringsmodellen. På grund av den ekonomiska kris som coronaepidemin och kriget orsakat borde regeringen ha uppdaterat sitt program och återtagit de reformer som ökar underskottet i den offentliga ekonomin på lång sikt. Regeringens beslut har ökat kostnaderna för boende och mobilitet, vilket försämrar ställningen för befolkningen i synnerhet på landsbygden. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats och inte har riksdagens förtroende. (Reservation 3) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Riksdagen ska nu votera om förslagen. Vid omröstningarna ställs först Päivi Räsänens förslag mot Kalle Jokinens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Toimi Kankaanniemis förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Kalle Jokinens förslag ”ja”, Päivi Räsänens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 37 nej, 3 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kalle Jokinens förslag. 
2) Toimi Kankanniemis förslag ”ja”, Kalle Jokinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 36 nej, 3 avstår; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Toimi Kankaaniemis förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Toimi Kankaaniemis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 69 nej; 29 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.