Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 146/2017 rd Plenum Onsdag 20.12.2017 kl. 10.01—12.53

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.12.2017. 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2018 i propositionerna RP 106 och 176/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—535/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen AM 51/2017 rd förkastas Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. 

Under behandlingen av budgetpropositionen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts: 

Suna Kymäläinen sd understödd av Tarja Filatov sd: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i sin finanspolitik. Regeringens värderingar ökar ojämlikheten och minskar förtroendet i samhället. Dess politik negligerar behovet av ekonomisk tillväxt och bättre sysselsättning. Reformer som skulle främja sysselsättning och ökad kompetens lämnas ogjorda. Tillväxten hör till alla. Därför kräver riksdagen att regeringen omedelbart förelägger riksdagen nya korrigerande åtgärder för att förbättra en rättvis fördelning av tillväxten, minskar ojämlikheten och stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen på lång sikt. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats och därför inte har riksdagens förtroende." 

Ozan Yanar gröna understödd av Hanna Halmeenpää gröna: "Regeringens nedskärningar inom utbildningen äventyrar jämlikheten inom utbildningen och försvagar kvaliteten på såväl undervisningen som forskningen. Det rörelseutrymme som den ekonomiska tillväxten ger utnyttjas av regeringen för att ge de välbeställda skattelättnader, samtidigt som den sociala tryggheten fortfarande skärs ned. Det ökar inkomstskillnaderna och ojämlikheten i samhället. Regeringens oförmåga att förnya ekonomin och gallra ut miljöskadliga stöd försvagar möjligheterna att bekämpa klimatförändringen och att dra nytta av de möjligheter till tillväxt som brytningen i energisektorn ger upphov till. Också utvecklingssamarbetet och naturskyddet behöver större resurser, om vi vill bygga upp en bättre framtid för Finland och världen. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Kari Uotila vänst understödd av Jari Myllykoski vänst: "Regeringen har misslyckats i sin sysselsättnings- och finanspolitik, genom kortsiktiga nedskärningar försvagat Finlands kompetensbas och förutsättningar för framtida framgång, ökat finländarnas ojämlikhet, sölat med att dämpa klimatförändringen, flytt sitt globala ansvar, förbigått information från expertisen, bundit sig till att gå i intresseorganisationernas koppel och visat oförmåga till en grundlig politisk beredning. Riksdagen anser att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Mats Nylund sv understödd av Stefan Wallin sv: "Regeringen Sipilä har fortsättningsvis inte tillräckligt korrigerat de massiva nedskärningar som den gjort i utbildningen. Regeringens nedskärningar i utbildningen utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens kvalitet, jämlikheten i utbildningen och landets konkurrenskraft. Trots ett klart behov är regeringen inte heller beredd att betydligt reformera familjeledigheterna, hemvårdsstödet och småbarnspedagogiken. Samtidigt borde regeringen genomföra skattelättnader på ett socialt rättvist sätt och så att de gagnar alla inkomsttagare. Många av regeringens åtgärder som nedskärningarna i studiestödet, ändringar som drabbar de minst bemedlade pensionärerna ökar ojämlikheten mellan människorna. Regeringen tänker inte heller korrigera nedskärningar i biståndet som drabbar de mest utsatta. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd: "Riksdagen konstaterar att riksdagen under regeringsperioden har riktat sina sparbeting till barnfamiljer och den äldre befolkningen. Till följd av regeringens åtgärder har ojämlikheten i samhället ökat och situationen för de mest utsatta blivit betydligt eländigare. Samtidigt har regeringen misslyckats i att åstadkomma och genomföra den viktigaste enskilda reformen. Regeringens vårdmodell motsvarar inte de ursprungliga målen med reformen. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats och inte har riksdagens förtroende." 

Leena Meri saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf: "Regeringen har inte avsatt tillräckligt stora åtgärder i budgetpropositionen för att minska boendekostnaderna, främja företagande, sysselsättning och utbildning, trygga hemvård, omsorg och vård eller stärka vårt nationella intresse och vår inre solidaritet och säkerhet. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Peter Östmans förslag mot Mats Nylunds förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag, därefter ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot Ozan Yanars förslag, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Leena Meris förslag varefter det härvid segrande förslaget ännu ställs mot Suna Kymäläinens förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Förfaringssättet godkändes. 

1) Mats Nylunds förslag "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 66 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Mats Nylunds förslag. 
2) Kari Uotilas förslag "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 22 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
3) Ozan Yanars förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 66 nej, 3 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
4) Leena Meris förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 69 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Leena Meris förslag. 
5) Suna Kymäläinens förslag "ja", Leena Meris förslag "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 27 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Suna Kymäläinens förslag. 
6) Förtroende för statsrådet "ja", Suna Kymäläinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 86 nej; 12 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.