Senast publicerat 25-04-2022 17:39

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 31/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmän debatt, ledamot Viitanen, varsågod. 

Debatt
19.55 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Tässä on kaksi asiaa yhdessä laissa. Toinen koskee yhteisöveron jako-osuuksien muutoksia, joissa veroperustemuutoksista aiheutuvat muutokset yhteisöveron tuottoon esitetään kompensoitavaksi kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Tähän ei ollut kellään asiantuntijalla mitään erityistä sanottavaa, ja niinpä se oli helppo tässä tehdä. 

Toinen on mielestäni erittäin tarpeellinen, hyvä, pieni mutta tärkeä ikään kuin kohtuullistamisasia liittyen osakesäästötiliin. Eli kun tästä lainsäädännöstä aikanaan eduskunta päätti, siihenhän tehtiin tämä rajoitus, että yhdellä henkilöllä ei voi olla kuin yksi osakesäästötili. Se tietenkin tehtiin siksi, että kukaan ei kiertäisi sitten tätä säädöstöä niin, että perustaa useita, että hyödyntää ne kaikki, kun täällä on tietty katto, 50 000 euron talletusraja. No, kävi ilmi tuossa sitten, kun tilannetta seurattiin ensimmäisenä vuotena, että oli muutama ihminen, noin parisataa henkilöä, ketkä olivat käytännössä tietämättä tai eivät sillä tavalla mitään pahaa tarkoittaen tulleet perustaneeksi useamman tilin, enemmän kuin sen yhden. Ja nimenomaisesti nämä tapaukset olivat sillä tavalla selviä, että niistä nähtiin, että kellään ei ollut huijaamistarkoitus näissä, koska muita tilejä tai toista tiliä ei käytetty, vain yksi tili oli aktiivinen. Mutta se laki oli siinä tilanteessa sellainen, että mikäli on useampi, niin automaattisesti siitä määrätään veronkorotusrangaistus tai tämmöinen seuraamus, sanktio, jolloin tilanne muuttui kohtuuttomaksi. Vain siitä, että olet epähuomiossa perustanut niin sanotusti liikaa tilejä, vaikka niitä et ole käyttänytkään, saattoi tulla semmoinen reilu 7 000 euron maksukuitti sitten, ja tämä ei tietenkään ole kohtuullista. 

Verottaja kykeni näissä tapauksissa jo sitten toimimaan omalla tietyllä tulkinnallaan, ja näitä ei käsitykseni mukaan — olen siinä käsityksessä — sitten tullut maksettaviksi niissä tapauksissa, missä oli selvästi ilmeistä, että tässä ei ollut tarkoitus toimia väärin. Mutta nyt sitten tähän tehdään myös lakiin perustuva oikeutus ikään kuin pykälän muodossa Verohallinnolle toimia sitten näin, että tällaisissa ei tarvitse maksuun panna tätä veronkorotusta, ja mielestäni tämä on hyvä. 

Toteamme lopuksi, puhemies, että tässä nimenomaisessa lakiesityksessä on kyse vain tästä. Sen takia emme laveasti käsittele tässä sen enempää osakesäästötilien toimintaa tai [Puhemies koputtaa] niiden tilannetta nyt, [Puhemies: Kiitoksia!] vaan nimenomaan keskitymme tähän esitettyyn muutokseen. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Essayah, olkaa hyvä. 

19.58 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Edustaja Viitanen tässä edellä esitteli hyvin tämän valiokunnan mietinnön, ja tosiaankaan tähän toiseen asiaan, yhteisöveron jako-osuuksien muutokseen, ei kellään asiantuntijoilla eikä valiokunnallakaan ollut sen kummempaa huomauttamista, ja se on varsin tekninen asia. Ja kyllä myös katsottiin laajasti, että tämä toinenkin esitys on erittäin hyvä, elikkä niille henkilöille, jotka ovat osakesäästötilejä vahingossa useampia avanneet ja joille sitten siitä tulisi erilaista veronkorotusrangaistusta, sen kohtuullistaminen. Eli on hyvä, että Verohallinnolla on harkintavaltaa tämän veronkorotuksen määräämisessä, ja myöskin, että veronkorotus voidaan jättää määräämättä tai sitä voidaan alentaa, mikäli nämä laissa säädetyt tapauskohtaiset olosuhteet antavat siihen aihetta. Eli myös kokoomus ja kristillisdemokraatit, jotka jättivät tähän kuitenkin vastalauseen, halusivat tämän kohdan lainsäädännössä sinällänsä hyväksyä. 

Se syy, miksi sitten olemme jättäneet tämän yhteisen vastalauseen, liittyy juuri tähän, mitä edustaja Viitanen tuossa sanoi, että nyt ei sitten laajemmilti tässä lainsäädännön muutoksessa lähdetty pohtimaan näitä osakesäästötilejä. Tämä on kuitenkin se hetki, jolloinka oppositiopuolueina haluaisimme muistuttaa siitä, miksi näitä osakesäästötilejä alun alkaen lähdettiin perustamaan, eli rohkaisemaan niin sanottuun kansankapitalismiin. Katson, että tämä on oikeastaan yhteydessä edelliseen asiaan, missä äsken keskustelimme verovälttelystä, eli tämä on tietyllä tavalla myöskin yhteiskunnan kädenojennus siihen, että on mahdollista kotimaisesti hoitaa osakesijoittamista siten, että myöskin velvollisuudet tulevat sitten yhteiskunnalle ennemmin tai myöhemmin hoidettua. Siinä mielessä sitten tosiaan tässä vastalauseessa on haluttu nostaa tämä kehittämistarve esille. 

Nyt, arvoisa puhemies, esittelen nämä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien yhteisen vastalauseen lausumaesitykset: 

Elikkä ensinnäkin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla osakesäästötiliin kohdistuva talletuskatto ja tilien lukumääräsääntely puretaan laista.” 

Lausuma 2: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla osakesäästötilin kautta mahdollistetaan säästäminen myös muihin sijoitustuotteisiin, kuten rahasto-osuuksiin.” 

Ja, arvoisa puhemies, lausumana 3: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla vastasyntyneiden osakesäästötili otetaan käyttöön kotimaisen omistamisen ohjelmassa esitetyllä tavalla.” Tästä jälkimmäisestä vielä huomautan, että hallituksellahan oli tämmöinen työryhmä pohtimassa kotimaisen omistamisen tilanteen parantamista, ja siinä yhteydessä entinen pääministeri Juha Sipilä, joka johti tuota työryhmää, esitti juurikin tämäntyyppistä avausta eli sitä, että meillä vastasyntyneille tehtäisiin tämmöinen osakesäästötilitalletus. Muistelen, että 300 euroa oli tämä alkutalletus, mitä hän siinä esitti. Tämä kyllä kuulostaa varsin kannatettavalta ja hyvältä ajatukselta. On äärimmäisen tärkeää, että kun meillä valtio velkaantuu hurjaa vauhtia, meillä kansalaiset sitten pitävät huolta, että jotakin sinne sukanvarteen kertyy, ja sillä tavalla sitten varautuvat myöskin pahojen päivien varalle. 

Arvoisa puhemies! Näitä varmaankin tässä salissa sitten kannatetaan. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Totean, että näillä lausumaehdotuksilla on sitten toisessa käsittelyssä varsinaista juridista merkitystä. — Edustaja Risikko. 

20.02 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Me luulimme, että niitä nyt kannatetaan, ja jos näin on, niin kannatan näitä äskeisiä. Mutta te arvioitte sen siellä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia, edustaja Risikko. Siis nyt on ensimmäinen käsittely. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—5 i proposition RP 213/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.