Senast publicerat 25-04-2022 16:57

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 205/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 18/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Kalmari, presentationsanförande, varsågod. 

Debatt
20.22 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Esittelen lyhyesti mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. 

Tässä on kyse siitä, että koko Euroopan taholla tehdään nyt niitä töitä, mitä me olemme ministereitten kautta vaatineet EU:n tekevän. Kyse on siitä, että pystymme ehkäisemään antibioottiresistenssiä vähentämällä mikrobilääkitystä. Tätä mikrobilääkitystähän annetaan laajalti maailmassa ennakkolääkityksenä eläimille rehustuksen mukana, ja EU:ssa tästä nyt koetetaan päästä eroon, samaan tapaan kuin Suomessa lainsäädäntö jo on, jolloin tämä ei itse asiassa Suomen lainsäädäntöön merkittäviä muutoksia aiheuta, mutta se on erittäin hyvä, että koko EU:ssa toimitaan tähän suuntaan. 

Tässä lainsäädännössä eläinlääkärille tulee velvollisuus entistä paremmin rekisteröidä sitä, mitä antibiootteja rehun mukana annetaan, ja niille tulee olla paremmat perusteet. Asetukset tiukentavat eläinten mikrobilääkkeitten käyttösääntöjä, ja niitten tavoitteena on siis mikrobilääkeresistenssin kehittymisen parempi hallinta. 

Kiinnitimme huomiota siihen, että meidän it-järjestelmien tulee olla kunnossa, niin ettei tämä aiheuta kohtuutonta työmäärän lisäystä meidän eläinlääkäreillemme. Eläinlääkäriltä kerättävät tiedot kerätään joko eläinlääkärien käyttämien potilasohjelmistotietojen kautta teknisten rajapintojen avulla automaattisesti tai verkkoselainpohjaisen liittymän kautta, jolloin eläinlääkärin tulee täyttää tietokentät manuaalisesti. Niille eläinlääkäreille, joilla ei ole potilasohjelmistoa käytössään, Ruokavirasto tarjoaa verkkoselainpohjaisen liityntämahdollisuuden, jonka käyttö on maksutonta.  

Tässä, arvoisa puhemies.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—2 i proposition RP 205/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.