Senast publicerat 07-12-2021 22:00

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.