Senast publicerat 07-12-2021 21:36

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Regeringens propositionRP 227/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.