Senast publicerat 07-12-2021 21:33

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

40.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.