Senast publicerat 22-04-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9. på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Kiviranta. 

Debatt
19.11 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Pari sanaa tähän asiaan, kun minulla ei ollut tilaisuutta olla läsnä ensimmäisessä käsittelyssä. 

On sinänsä erittäin kiitettävä muutos, että verovuosina 2022—2027 tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskujen perusteella myönnettävä lisävähennys olisi 150 prosenttia hyväksyttävistä alihankintalaskujen eristä, kun prosenttiluku nyt on 50. Vähennys olisi näin ollen kaksi- ja puolikertainen toteutuneeseen menoon verrattuna. Verovähennyksen vaikuttavuudesta tki-toimintaan on myönteistä tutkimusnäyttöä. 

Ongelmaksi jää kuitenkin se, että nyt säädetty vähennysoikeus ei koske yrityksen omia tki-toiminnan menoja. Vähennysoikeuden kytkeminen tutkimusyhteistyöhön yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa ei yleensä ole tehokkain tapa antaa tukea tki-toimintaan. 

Jos verovähennyssäännöstä vielä kehitetään — ja toivottavasti kehitetään — myös enimmäismäärää pitäisi korottaa esitetystä 500 000 eurosta, mikä siis nyt olisi vähennyksen vuotuinen enimmäismäärä. Vain harva törmää tähän rajaan, mutta ne verovelvolliset, jotka siihen törmäävät, ovat kyllä varmastikin sitä tehokkainta osuutta tästä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yritysjoukosta, ja siinä mielessä tuo euroraja on liian alhainen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Risikko. 

19.13 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Käsittelemme täällä valtiovarainvaliokunnan mietintöä 27/2021, joka siis liittyy hallituksen esitykseen 186 vuodelta 2021. Tämän mietinnön vastalauseessa — kokoomus on jättänyt siis tähän mietintöön vastalauseen — on lausumaehdotus, joten esitän sen tässä, ja se kuuluu näin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo pikaisesti ehdotuksen yritysten laajasta ja pysyvästä tki-verovähennysoikeudesta, jossa huomioidaan myös alkuvaiheen kasvavat ja vielä tappiolliset yhtiöt.” — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kaunisto. 

19.14 
Ville Kaunisto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Itsekin lyhyellä kaavalla totean, että kannatan edustaja Risikon tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.