Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 147/2020 rd Plenum Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Bilaga till protokollet EDK-2020-AK-333947
Förslag till uttalande 17.11.2020
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.11.2020. 

Under debatten har Ville Kaunisto understödd av Sheikki Laakso föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A). 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Ville Kaunistos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 25 nej; 141 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.