Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 147/2020 rd Plenum Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59—21.31

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020.