Punkt i protokollet
PR
147
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.11.2020. 
Under debatten har Matias Marttinen understödd av Ville Kaunisto föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 22 nej; 143 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 145/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-11-2020 14:57