Senast publicerat 25-04-2022 15:30

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03—17.47

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottet s betänkande EkUB 39/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. Presentationsanförande, ledamot Grahn-Laasonen, varsågod. 

Debatt
17.02 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Kiitos mahdollisuudesta esitellä talousvaliokunnan mietintö 39/2021. Tämä ehdotettu sääntely on hyvin tekninen, itse asiassa virheen korjaaminen. Ehdotetulla sääntelyllä on tarkoitus korjata hallituksen esityksen HE 126/2021 teknisluontoinen puute: pykäläosiosta on jäänyt puuttumaan muualla esityksessä ilmenevä poikkeus sääntelyn soveltamisen alkamisen pääsäännöstä.  

EU:n joukkorahoitusasetus ja rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin muutos tulivat voimaan marraskuussa 2020, ja niitä on ryhdytty soveltamaan 10.11.2021 alkaen. Määräaika kansallisille täytäntöönpanotoimille EU:n joukkorahoitusasetukseen liittyvän direktiivin osalta oli 10.5.2021.  

Joukkorahoitusasetukseen liittyvä direktiivi poistaa rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin soveltamisalasta sellaisen toiminnan, joka täyttää sijoituspalvelun tunnusmerkistön mutta jota harjoitetaan joukkorahoitusasetuksessa tarkoitetulla tavalla ja sen mukaisella toimiluvalla. Näin vältetään tilanne, jossa samaan toimintaan sovelletaan useita toimilupia. 

Toimilupamenettelyn mahdollistamiseksi ja joukkorahoitusasetuksen ja sijoituspalvelulain keskinäisen suhteen selkiyttämiseksi rahoitusvälineiden markkinat II ‑direktiivin muutoksen täytäntöönpanon on oltava samanaikainen joukkorahoitusasetuksen soveltamisen alkamisen kanssa.  

Edellä kuvatuin perustein talousvaliokunta pitää ehdotettua muutosta perusteltuna, huomauttaen kuitenkin, ettei ehdotettu säännöksen muotoilu vastaa tavanomaista.  

Yksityiskohtaisissa perusteluissa esitämme, että voimaantulosäännöstä tulee muuttaa siten, että se vastaa lainsäädännölle asetettuja yleisiä vaatimuksia eli niin, että säännöksestä poistetaan epätavanomainen ilmaisu ”tai mahdollisimman pian sen jälkeen” ja täsmennetään sitä.  

Valiokunnan päätösehdotus on siis, että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen 222/2021 sisältyvän lakiehdotuksen, ja tämä oli luonnollisesti yksimielinen. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Pauli Kiuru, olkaa hyvä. 

17.05 
Pauli Kiuru kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä käsittelyssä on teknisluonteinen korjaus, ja samalla tietysti kun sijoittamisesta puhutaan, niin toivoisin pidemmällä aikavälillä, eikä niinkään pitkälläkään aikavälillä, että myös tehtäisiin teknisluonteisia korjauksia osakesäästötiliin. Se on hyvä järjestelmä, joka kannustaa kansankapitalismiin, mutta siinä on melkoisia rajoitteita vielä sen käytössä. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 222/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.