Senast publicerat 08-12-2021 18:30

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03—17.47

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 194/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.