Senast publicerat 08-12-2021 16:27

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 26/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

3 § 

Heikki Autto föreslog understödd av Sheikki Laakso att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Heikki Auttos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 62 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 215/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.