Senast publicerat 08-12-2021 17:03

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2021. 

Under debatten har Mauri Peltokangas understödd av Kaisa Juuso framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 29 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 30 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.