Senast publicerat 06-06-2021 13:56

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

11.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

LagmotionLM 55/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
19.55 
Ville Tavio ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Suomi on avokätisellä lainsäädännöllään ja maahanmuuttopolitiikallaan luonut turvapaikanhakijoita houkuttelevia, jopa laittomaan maassaoloon houkuttelevia vetovoimatekijöitä. Näiden vetovoimatekijöiden määrää on lisätty siirtolaiskriisin alkamisen jälkeenkin. 

Politiikan suunta on väärä, ja se pitää korjata. Suomesta haki kansainvälistä suojelua vuonna 2015 noin 32 500 henkilöä. Vuonna 2016 hakemuksia rekisteröitiin noin 5 600 ja vuonna 2017 noin 5 000. Silti nyt käsiteltävä laki hyväksyttiin siitä huolimatta, että näiden lukujen olisi pitänyt toimia hälytyskelloina, jotka varoittavat tällaisen lainsäädännön tekemisestä. 

Kansainvälistä suojelua hakevista henkilöistä noin 40 prosenttia on vuodesta 2015 lukien saanut kielteisen päätöksen hakemukseensa. Osa kielteisen päätöksen saaneista ei poistu maasta, vaan jää oleskelemaan Suomeen laittomasti. Näille henkilöille voidaan antaa kunnissa kiireellistä sosiaalipalvelua, josta aiheutuneista kustannuksista kunnat voivat hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. 

Suomalaisten veronmaksajien tehtävä ei ole kustantaa laittomasti maassa olevien palveluita, vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulee poistaa maasta viipymättä päätöksen jälkeen. Ja maasta poistamisen toteuttamiseksi perussuomalaiset ovat vaatineet heidän ottamistaan säilöön sen sijaan, että heidän annetaan liikkua vapaasti maassamme potentiaalisesti vaarantaen kansalaisten turvallisuuden, ja lisäksi he käyttävät todennäköisesti myös julkisia peruspalveluita. 

Nyt siis esitän perussuomalaisen eduskuntaryhmän puolesta lakialoitteella, että sosiaalihuoltolain 12 a § kumotaan. Tämä kolme vuotta sitten voimaan tullut pykälä koskee valtion korvausta kansainvälistä suojelua hakeneen ja hakemukseensa kielteisen päätöksen saaneen henkilön sosiaalipalvelusta. Pykälässä säädetään, että Kansaneläkelaitos korvaa valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset, kun kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle, jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet, on kiireellisessä tapauksessa annettu ruokaa tai lääkkeitä tai tilapäistä asumispalvelua. 

Esitys on osa perussuomalaisten valmistuvaa vaihtoehtobudjettia, ja näin ollen esitämme tosiaan tätä laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämistä. 

19.58 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämä laki on hyvä — vai pitäisikö sanoa huono — esimerkki siitä, mitä tämän siirtolaiskriisin yhteydessä nähtiin muutenkin, että kun tilanne on jonkinlainen, niin säännöt sitten muuttuvat sen tilanteen mukaiseksi eikä tilanteessa noudateta voimassa olevia sääntöjä. Ei voida missään tapauksessa mielestäni viestittää, että piikki Suomessa oleskeluun on joka tapauksessa auki, oli oikeutta oleskelemiseen maassa tai ei, ja tämä laki antaa sellaisen viestin, sellainen selkänojan, että kunnille kuitenkin viime kädessä maksetaan valtion loputtomasta kassasta jopa laittomasti maassa olevan henkilön ylläpito. 

Maasta pitää poistua, jos maassa ei ole oikeutta oleskella, ja se on ainut viesti, minkä tämä sali voi mielestäni antaa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]