Senast publicerat 06-06-2021 13:56

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 56/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
19.59 
Ville Tavio ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset on suomalaisten yrittäjien ykköspuolue. Me olemme ajaneet ja ajamme yhä Suomeen Viron veromallia, jossa yhteisöverosta voi vapautua investointien osalta. Tämä Viron veromalli olisi ehdottomasti syytä selvittää, ja siksi kehotankin hallitusta tarttumaan toimeen. 

Nyt tämän ohelle tai tälle vaihtoehtona esitämme tässä lakialoitteessa osakeyhtiöille pienempää verotusta. Sinänsä pienempi verotus olisi perusteltu varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Nykyisen veron 20 prosentin muutosta esitetään niin, että tuloveroprosenttia lähdetään laskemaan siten, että se olisi ensin 19,5 prosenttiyksikköä, eli edettäisiin pienempää tuloverotusta kohti aina puoli prosenttiyksikköä kerrallaan, sinänsä maltillisesti. 

Yhteisöveroaste itsessään on viime vuosikymmenien aikana laskenut tasaisesti kehittyneissä kansantalouksissa. Kyseessä on kansainvälinen verokilpailun muoto, jossa kansallisvaltiot pyrkivät tarjoamaan yritykselle kilpailukykyisen toimintaympäristön, minkä toivotaan vaikuttavan yritysten sijaintivalintoihin ja siten kasvattavan tai ainakin ylläpitävän verokertymää. Suomi oli edellisen huomattavan yhteisöveroasteen laskemisen myötä pitkään houkutteleva vaihtoehto yrityksille, mutta muut maat ovat omilla verohuojennuksillaan kuroneet kiinni tätä välimatkaa. Perussuomalaisten mielestä on tarkasteltava asiaa ja aloitettava — selvitysten pohjalta tietysti — yhteisöveron madaltaminen asteittain. Tietenkin oleellista on tarkastella sitä, että yhteisöjen kokonaisveroaste ei ainakaan pääse kasvamaan, koska nyt näiden useiden korotusten, kuten polttoaineverokorotusten, myötä näin on jo käynyt. 

Tämä lakialoite liittyy jättämääni talousarvioaloitteeseen tästä samasta aiheesta, ja toivotaan, että tätä asiaa lähdetään selvittämään ja tarkastelemaan. 

20.01 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämän lakialoitteen viesti on se, että Suomen täytyy olla kaikissa olosuhteissa kiinnostava kohde investoinneille ja sitä kautta kiinnostava kohde tarjota työtä suomalaisille. Investoinnit yleensä tuottavat myös työpaikkoja. 

Sellainen viesti on tullut teollisuudelta, että viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet suomalaisille investoinneille tai Suomeen investoineille varsin huonoa aikaa. Poistot ovat olleet investointeja suuremmat. Jos seuraavat kymmenen vuotta menevät samalla vauhdilla, niin sen jälkeen alkavat työpaikatkin häviämään. Tämän estämiseksi on tehtävä kaikki voitava. Toki tällainen verojen säätäminen on vain yksi keino muiden joukossa, mutta sekin on tarpeellinen keino. 

Täytyy muistaa, että naapurimaamme kilpailevat kanssamme samalla sisämarkkinalla Euroopan unionissa, monet näistä maista paljon paremmin unionin eduin ja maksatuksin. Suomihan on nettomaksaja, ja monet naapurimaamme, erityisesti tuonne etelän suuntaan, ovat nettosaajia. Meillä ei ole tässä kilpailussa varaa antaa yhtään eteen, emmekä me voi saavuttaa siinä mitään etulyöntiasemaa, koska pelaamme samoilla säännöillä, mutta muut saavat meitä enemmän rahaa. Tässä tilanteessa meidän on tehtävä voitavamme suomalaisen työllisyyden ja investointien tukemiseksi. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]