Senast publicerat 06-06-2021 13:56

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

LagmotionLM 57/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
20.03 
Ville Tavio ps :

Herra puhemies! Perussuomalaiset puolustavat suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.  

Tässä lakialoitteessa esitetään, että päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimista lisätään. Kyseessä on määritelmäpykälä, lain 3 §, joka koskee muun muassa tuen määrän laskemisen perusteena käytettäviä tietoja. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että päästökauppakompensaatio voidaan määrätä nykyistä suurempana. 

Raskaan teollisuuden merkitys on Suomen kansantaloudelle suuri. Koronaepidemian myötä vientiteollisuuden näkymät ovat heikentyneet, ja perussuomalaiset kokevat tärkeäksi helpottaa teollisuuden hintakilpailukykyä muuttamalla lakia niin, että teollisuus voisi hakea päästökauppakompensaatiota nykyistä suuremman määrän, kuten yritystemme kilpailijat useissa muissa EU-maissa voivat nykyisin tehdä.  

Aloite tähtää siis kilpailukyvyn parantamiseen verrokkimaihimme nähden. Vaikka päästökauppakompensaatio on päättymässä kuluvan vuoden jälkeen, niin tällä viime hetken muutoksella on poliitikoilla nyt mahdollisuus lähettää teollisuudelle myönteinen signaali, että Suomeen kannattaa investoida, että me huolehdimme suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä, että siitä me emme tingi. Ehdotetun muutoksen myötä kirisimme puolet kiinni esimerkiksi Saksan nykyistä etumatkaa.  

Tämä aloite liittyy myös vastaavaan talousarvioaloitteeseen ja on osa perussuomalaisten tulevaa teollisuusmyönteistä vaihtoehtobudjettia. 

20.05 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Kun varsinkin itse tulen tuolta Suomen paperiteollisuusvyöhykkeeltä, niin on selvääkin selvempää, että raskas vientiteollisuus on edelleenkin Suomen työllisyyden ja verokertymän selkäranka, vaikka muitakin elinkeinoja nykyaikana siihen rinnalle kehittyy, kun rakennemuutos on niitä työpaikkoja vienyt paperiteollisuudesta ja metalliteollisuudesta, mutta silti ne ovat äärimmäisen keskeisiä ja elintärkeitä Suomen koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan kannalta.  

Tämä aloite, minkä olemme tehneet, olisi selvä viesti teollisuudelle siitä, että Suomeen kannattaa investoida, meille halutaan investointeja ja meillä halutaan tehdä teollisuusmyönteistä politiikkaa. Ja on syytä muistaa tässä myöskin oma itsekäs näkökulmamme, että Suomi on varsin syrjässä oleva maa, jossa viennin kuljetuskustannukset ovat korkeat jo valmiiksi. Eli emme me voi antaa tällaisissa päästökauppa-asioissa nyt ainakaan ylimääräistä etumatkaa kilpailijamaillemme — esimerkiksi Saksalle, joka maksaa tätä kaksi kertaa meitä enemmän — sillä, että meidän ensinnäkin pitää kalliilla viedä asioita Suomesta pois, me nostamme polttoaineiden hintaa, lähdemme kaikennäköisiin rikkidirektiiveihin mukaan. No sitten emme edes tukisi teollisuuttamme samalla tavalla kuin muut kilpailijamaat, joissa on vielä meitä halvempi työvoima, niin että tilannehan olisi mahdoton, ja tämän estämiseksi on tehtävä voitavamme.  

Perussuomalaiset ovat tällaisen aloitteen tehneet, ja toivomme sille menestystä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]