Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 60/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 8 på dagordningen]