Senast publicerat 06-06-2021 13:56

Punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 33/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.16 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tätä hallituksen esitystä käsittelevä mietintö on erittäin lyhyt ja ytimekäs. Ymmärrän sen sinänsä hyvin, mutta haluan tässä vain kiinnittää huomion siihen, että tässä on kysymys kokeilulaista, joka on käynnistetty jo vuonna 2005 — eli erittäin pitkästä kokeilusta on kysymys — ja jota nyt edelleenkin aiotaan vielä jatkaa. Tässä on kysymys siitä, että nämä kokeilulait ovat mahdollistaneet kotipalvelujen ja toisaalta kotisairaanhoidon toteuttamisen saman toimielimen alaisuudessa siitä riippumatta, miten kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi on muuten toteutettu, eli kotipalvelut ja kotisairaanhoito on voitu näissä kokeilukunnissa yhdistää kotihoidoksi. 

Vuonna 2007 kokeilukunnat toimittivat ministeriölle arvion tämän kokeilun onnistumisesta. Arviot olivat erittäin myönteisiä. Tämän jälkeen näitä raportteja ei ole edes kerätty, vaan tätä kokeilua on jatkettu aina eteenpäin, ja nythän syynä tämän kokeilun edelleenkin jatkamiseen on se, että odotellaan sote-uudistuksen valmistumista, niin että siinä yhteydessä olisi tarkoitus tätä sitten käsitellä. 

Itse toivon sitä, että tällaisesta erittäin pitkästä kokeilusta päästäisiin jo vihdoin päätökseen. Jos nyt käy niin, että tämä sote-uudistus jostakin syystä kariutuu, toivoisin, että tämä asia käsiteltäisiin erikseen sitten jatkossa ja tehtäisiin tästä laista pysyvä käytäntö. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Yleiskeskustelu on päättynyt, ja eduskunta hyväksyy... [Sari Sarkomaa pyytää puheenvuoroa] — Ahaa, edustaja Sarkomaa, pyydättekö puheenvuoron vai ette? 

Sari Sarkomaa kok 

Arvoisa puhemies! Pyydän, jos se on vielä mahdollista. Pahoittelut, että olin näin myöhässä. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

No, tämän kerran. 

18.18 
Sari Sarkomaa kok :

Arvostettu puhemies! Halusin vain sanoa, että kannatan tuota esitystä, jonka edustaja Räsänen tässä toi esille. Kun katsoo nyt hallituksen sote-esitystä ja siihen liittyviä kysymyksiä, ne ovat niin monimutkaisia, että on hyvä, että varaudutaan myöskin siihen, että se ei sellaisenaan tule menemään läpi. On tärkeää, että nyt hallitus ja vastuuministeri kuulevat, että tämä on yksi niistä lainsäädäntöhankkeista, jotka on tärkeää viedä eteenpäin ja ennen kaikkea saada ne parannukset kotihoitoon, joita me odotamme. Niistäkin sosiaali- ja terveysvaliokunta keskusteli, kun tätä lakiesitystä käsiteltiin. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.