Senast publicerat 09-12-2021 19:45

Punkt i protokollet PR 148/2021 rd Plenum Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 18/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

1 kap. 2 § 1 mom. 

Arto Satonen föreslog understödd av Mari-Leena Talvitie att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 63 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—36 i proposition RP 159/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.