Punkt i protokollet
PR
149
2020 rd
Plenum
Fredag 20.11.2020 kl. 13.00—13.09
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 18.11.2020. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
3 § 
Sari Essayah föreslog understödd av Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Ingen debatt. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 16 nej, 5 avstår; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
149 a § 
Sari Essayah föreslog understödd av Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Ingen debatt. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 17 nej, 4 avstår; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 143/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 23-11-2020 08:57