Senast publicerat 10-12-2021 14:06

Punkt i protokollet PR 149/2021 rd Plenum Fredag 10.12.2021 kl. 13.00—13.17

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 211/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.