Punkt i protokollet
PR
15
2018 rd
Plenum
Torsdag 1.3.2018 kl. 15.59—20.06
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 194/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 01-03-2018 21:03