Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 15/2021 rd Plenum Torsdag 25.2.2021 kl. 16.02

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—17 i proposition RP 171/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.