Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 150/2018 rd Plenum Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 257/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.1.2019. 

Under debatten har Pia Viitanen understödd av Joona Räsänen framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 257/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Pia Viitanens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 78 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Viitanens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 78 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.