Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 150/2020 rd Plenum Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.