Punkt i protokollet
PR
150
2020 rd
Plenum
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 162/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-11-2020 18:25