Senast publicerat 13-12-2021 16:06

Punkt i protokollet PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 222/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.