Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 152/2020 rd Plenum Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00—20.40

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 21/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Utskottets ordförande, ledamot Purra. 

Debatt
18.23 
Riikka Purra ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen lyhyesti valiokunnan mietinnön. 

Tällä käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella täydennetään kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Tällä sääntelyllä pyritään ehkäisemään kulttuuriesineiden laitonta kauppaa ja ylipäätänsä terrorismin rahoittamista. 

EU-asetuksella luodaan kolmansista maista Euroopan unioniin tapahtuvalle asetuksessa määriteltyjen kulttuuriesineiden maahantuonnille valvontajärjestelmä. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Tällä hetkellä Suomessa on säännelty lähinnä vain kulttuuriesineiden maastavientiä, mutta Suomi on laittomasti alkuperämaastaan vietyjen esineiden osalta kauttakulkumaan lisäksi myös kohdemaa. Eli viime aikoina on havaittu, että taustaltaan epäilyttäviä kulttuuriesineitä on tuotu Suomeen vailla kauttakulkutarkoitusta. 

Kieltoa siirtää EU:n tullialueelle lainsäädännön vastaisesti vietyjä asetuksen tarkoittamia kulttuuriesineitä sekä kieltoa koskevaa sanktiointivelvoitetta aletaan soveltaa jo vuoden lopussa, jolloin nyt ehdotettujen muutosten on määrä tulla voimaan. 

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä voimaantulosäännökseen tehtävin pienin teknisin muutoksin. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.