Senast publicerat 06-06-2021 11:42

Punkt i protokollet PR 152/2020 rd Plenum Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00—20.40

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 26/2020 rdHilkka Kemppi cent m.fl. 
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
19.02 
Hilkka Kemppi kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Varsin juhlava päivä. Olemme tässä 22 kansanedustajan allekirjoittamassa lakialoitteessa esittäneet, että etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin pysyvästi. Haluan jo nyt kiittää kaikkia tämän lakialoitteen allekirjoittaneita, kaikkia täällä salissa keskustelua käyviä ja kaikkia tahoja, jotka ovat olleet auttamassa tämän lakialoitteen mahdollistamisessa. Tuntuu arvokkaalta päästä keskustelemaan tästä etäopetuksen mahdollisuudesta tänään. 

Koulutusjärjestelmän tulee olla pakkasenkestävä. Tämä lakialoite on yksi siirto nykyistä joustavamman ja hallitumman peruskouluopetuksen mahdollistamiseksi. Keväällä koronapandemia siirsi peruskoulut oppilaineen etäopetukseen. Tilanne oli peruskouluissa uusi, sillä perusopetuslaissa ei ole kirjattu etäopetusmahdollisuutta juuri ollenkaan, edes poikkeustilanteessa. Kevään mittaan kuitenkin nousi pintaan hyviä kokemuksia. Monet koulut ja esimerkiksi Autismiliitto ja Kuntaliitto nostivat onnistumisia julkisuuteen. Yksi opiskelija kertoi nolona kuiskaten, että aina vaikean matematiikan opiskeluun tuli toivoa, kun etäopetuksessa oli mahdollisuus saada lisätukea erillisen väylän kautta muiden luokkalaisten huomaamatta. Yksilöllisempi opetus tai mahdollisuus valita oma opiskelutapa ja -ympäristö auttoi monia opiskelijoita. Opintoihin tuli uutta tulokulmaa. 

Samaan aikaan tilanne oli myös kuormittava, sillä etäopetukseen siirryttiin yhdessä yössä eikä yhteisiä pelisääntöjä ollut. Myös etäopetuksen haasteet tulivat näkyviksi esimerkiksi oppilashuollon näkökulmasta, ja niistä luemme tutkimuksia melkein päivittäin. 

Meidän on tärkeää saada tämä poikkeusaikoina kerätty tieto ja taito talteen ja varautua tulevaan. Kevään jälkeen on ollut selvää, että luokkahuone ei ole kaikille lapsille kaikissa tilanteissa paras oppimisympäristö. On aika kirjata etäopetus perusopetuslakiin pysyvästi vaihtoehtona ja lisätä tukea digitaaliseen opetukseen. 

Arvoisa puhemies! Perusasteen opetus nojaa lähiopetusperiaatteeseen, ja niin on hyvä jatkossakin. Etäopetukseen kuitenkin tulee voida turvautua silloin, kun se on lapsen oppimisen, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin sujuvuuden kannalta paras ratkaisu. Olemme eduskunnassa hyväksyneet koronapandemiasta johtuen tarpeellisen muutoksen perusopetuslakiin etäopetuksen osalta, mutta se on vain väliaikainen. Tämä lakialoite ajaa pysyvää lakimuutosta, joka toisi peruskouluihin joustavuutta niin koronatilanteissa kuin muissakin vaativissa tilanteissa. Lakialoitteen pohjalta perusopetuslakiin päivitettäisiin etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen järjestämisen perusteet, ja etäopetuksen hyödyntämisestä tukiopetuksessa sekä erilaisista opetusjärjestelyjä vaativista tilanteista linjattaisiin selkeästi. Tämä poistaisi epävarmuutta. Tämän lisäksi perusopetuslakia tulisi täydentää uudella pykälällä, joka voidaan ottaa käyttöön poikkeustilanteissa, kuten tämän koronan keskellä. 

Arvoisa puhemies! Nykyinen perusopetuslaki säätää mahdollisuuden etäopetukseen vain muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen osalta. Eli opetusta voidaan soveltaa nyt poikkeuslakien ulkopuolella vain aikuisten perusopetuksessa. Etäopetusta on sovellettu perusopetuksessa kuitenkin paikallisesti jo tähän mennessä, mikä kertoo siitä, että todellisuus ajaa myös lain ohitse tällä hetkellä. Lainmuutos olisi tarpeen, jotta etäyhteyksin annettavasta opetuksesta yhdessä toisen opetuksenjärjestäjän kanssa säädettäisiin virallisesti laissa ja selkeytettäisiin tällöin myös lapsen oikeuksia etäopetukseen. 

Lakialoitteen pohjalta perusopetuslakiin päivitettäisiin etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen järjestämisen perusteet. Perusopetuslakia ehdotetaan muutettavan niin, että perusopetuslain 6 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa perusopetuksen järjestäjälle säädetään oikeus järjestää osa perusopetuslain mukaista opetusta etäyhteyksiä hyödyntämällä. 

Lakialoite esittää opetussuunnitelman nykylinjauksista poiketen, että oppilaan tai opetusryhmän kanssa samassa paikassa läsnä olevana on opetustoimen kelpoisuuksista annetun asetuksen mukainen henkilöstön jäsen. Tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää, että etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetusryhmällä tulee olla läsnä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja. Jatkossa opettajan tulee olla läsnä tilassa tai etäyhteyden päässä, muttei molemmissa, ja tämä siksi, että etäopetus on myös mahdollista. 

Lakialoitteen pohjalta perusopetuslakiin päivitettäisiin myös perusteet etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen hyödyntämisestä tukiopetuksessa. Perusopetuslakia ehdotetaan muutettavan niin, että etäopetuksen mahdollisuus tukiopetuksessa kirjataan lakiin muuttamalla perusopetuslain 16 §:n 2 momenttia. 

Oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi perusopetuslakia olisi täsmennettävä, milloin ja miten etäopetusta voidaan käyttää. Tässä yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon se, että opetuksen järjestäjä ei voi määrätä opetuksen järjestämispaikaksi oppilaan kotia ilman huoltajien suostumusta. Etäopetuksesta ei voi tulla kuntien säästökeino, vaan se tapahtuu aina lapsen ehdoilla. 

Lakiehdotus huomioi myös yksinhuoltajuustilanteet, joissa etäopetus voidaan antaa molempiin osoitteisiin. Itse asiassa juuri tänään julkaistiin valtioneuvoston tilaama Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva ‑tutkimushankkeen loppuraportti, jossa selvisi, että lasten vuoroasumista rajoittavat muun muassa koulunkäynnin esteet. Etäopetus voi olla myös näihin tilanteisiin hyödyllinen. 

Arvoisa puhemies! — Onko aikaa 10 minuuttia? [Puhemies: Kyllä on!] — Lakialoitteessa perusopetuslakia ehdotetaan muutettavan niin, että perusopetuslain 18 §:ää täydennettäisiin lisäämällä 1 momentin 3 kohtaan perusteeksi muut opintojen etenemiseen liittyvät syyt. Näitä muita syitä voivat olla esimerkiksi opiskelukykyä heikentävät tekijät, kuten lukihäiriö, kielelliset haasteet ja muut oppimisen haasteet, jotka tarvitsevat erillistä tukea. Tällöin etäopetus voi olla aito mahdollisuus parantaa lapsen saamaa tukea, kuten muun muassa Autismiliitto on todennut. 

Ja sitten tähän korona-aikaan. Lakialoitteessa esitetään, että perusopetuslakiin lisätään uusi 18 a §, jota voidaan soveltaa tällaisissa tilanteissa kuin keväällä kohtasimme, että tartuntatautitilanteen vuoksi kouluissa siirryttiin etäopetukseen. Ennen etäopetuksen käyttöön ottamista tulee huomioida ne oppilaat, jotka eivät ikänsä tai edellytystensä puolesta kykene opiskelemaan turvallisesti etäopetuksessa tai joilla ei ole etäyhteyksiä käytettävissään. Näille oppilaille tulee aina tarjota lähiopetusta. 

Arvon rouva puhemies! Lähiopetuksen roolia erityisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisessa ei voi liiaksi korostaa. Etäopetuksen kehittäminen on kuitenkin suuri mahdollisuus esimerkiksi harvaan asutuille seuduille, oppimisen tuen tarpeessa ja erikoisaineissa. Etäopetus on mahdollisuus valinnanvapauteen niiden aineiden kohdalla, joiden opetusryhmiä ei synny kaikkialle Suomeen. 

Etäopetus poikkeusoloissa on osoittanut, että luokkahuone ei aina ole lapsen oppimisen kannalta paras ratkaisu. Tämä lakialoite tuo perusopetukseen joustavuutta. — Kiitoksia. 

19.11 
Ari Koponen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kiitos edustaja Kempille tästä erinomaisesta lakialoitteesta. Tämä avaa keskustelun todella tärkeästä aiheesta, ja olisinkin nähnyt mielelläni täällä myös enemmän edustajia paikalla. 

Olen ehdottanut omassa toimenpidealoitteessani, että etäopetusta voitaisiin jatkaa niiden lasten kohdalla, jotka siitä selkeästi hyötyvät ja joiden oppimistulokset ovat parantuneet kotona omaan tahtiin opiskellessa. Etäopetus sopisi keinovalikoimaan normaalioloissakin esimerkiksi aistiyliherkille, neurokirurgin diagnoosin omaaville oppilaille, sisäilmasta oireileville, kouluahdistuneille, maaseudun pitkien koulumatkojen oppilaille sekä kiusatuille. Nykynuoret ovat tekniikan ihmelapsia, joilla osa sosiaalisesta ympäristöstäkin on luontevasti verkossa, eikä sitä karsasteta. 

Arvoisa puhemies! Kannattaisin kansallisen etäkoulun perustamista ja esimerkiksi sellaisten kriteereiden luomista, joiden täyttyessä ja vain lapsen edun toteutuessa lapsi saisi opiskella etäkoulussa. Etäopetus voisi olla osa-aikainen ratkaisu, jotta sosiaalisia taitoja harjoitettaisiin säännöllisesti myös lähiopetuksessa. Etäopetus mahdollistaisi myös lapsen vuoroviikkosysteemin vanhempien välillä, kun nykyisin toinen vanhemmista toimii etävanhempana ja näkee lasta lähinnä viikonloppuisin tai vain joinain viikonloppuina. Poikkeukselliset etäopetusjärjestelyt toisivat näin ollen joustavuutta eronneille vanhemmille. Lisäksi tässä toteutuisi ehdottomasti juuri lapsen etu. 

On kuitenkin totta, että jo nyt yksilökohtaisissa erityisjärjestelyissä esimerkiksi terveydellisistä syistä on poikkeavat järjestelyt ja etäopetus mahdollinen ilman mitään lainmuutoksia. Näistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista meidän tulisi keskustella laajemminkin. Kantoja on puolesta ja vastaan. 

Etäyhteyksillä voitaisiin jo nykylain puitteissa tarjota esimerkiksi valinnaisten kielten opetusta tai yksilöllisiä erityisjärjestelyjä. Opettajien Ammattijärjestö on tämänkaltaisen hyödyntämisen puolesta puhunut jo vuosia. Näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan juuri käytetä. Ehkä valtion pitäisi kannustaa toiminnan laajentamiseen osoittamalla siihen kehittämisrahoitusta. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus ennen varsinaista perusopetuslain muutosta. 

19.14 
Vilhelm Junnila ps :

Rouva puhemies! Varsinais-Suomessa on jo kolmatta kymmentä vuotta kokemusta etäopetuksesta saaristokunnissa, kuten Paraisten Utössä ja Houtskärissä sekä Naantalin Velkualla. Esimerkiksi viidenneltä luokalta alkavissa kielissä opetusta on annettu ensimmäisen kerran etänä jo vuonna 1995. Etäopetus turvaa koululaisten opetuksen saaristossa myös kelirikkoaikaan, eli se on muodostunut hieman erilaisesta tarpeesta ja erilaisesta näkökulmasta kuin mihin me nyt täällä olemme kiinnittäneet huomiota eli koronapandemiaan. 

Etäopetus antaa oppilaille myös enemmän valinnanmahdollisuuksia, koska hyvin pienet koulut eivät välttämättä tarjoa kovin laajaa opetusta. Tämä korostuu kielissä, jolloin suurempien paikkakuntien opetusryhmiä voidaan hyödyntää monipuolisemman opetustarjonnan mahdollistamiseksi. Tämä on ollut hyvin tärkeää etenkin saaristokunnissa. 

Tästä näkökulmasta ja saariston asukkaiden puolesta kannatan tehtyä lakialoitetta. 

19.15 
Pasi Kivisaari kesk :

Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä kiittää edustaja Kemppiä tästä lakialoitteesta. Se on hyvin raikas ja todella ajankohtainen, ja edustaja Kemppi totesi hyvin, että koulujärjestelmän pitää olla pakkasenkestävä — siinä on jotain sellaista nättiä symboliikkaa, jota arvostan. Tällä hetkellä on todella niin, että perusopetuslaki ei sisällä säännöksiä etäyhteyksien avulla järjestettävästä opetuksesta. Oppivelvollisuusikäisten perusopetus järjestetään perusopetuslain mukaan lähiopetuksena. 

Tämän lakialoitteen tarkoitus on vastata tähän puutteeseen ja selkeyttää etäopetuksen määräyksiä ja vastuita. Tähän asti etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta on järjestetty Opetushallituksen luvalla. Sen avulla on toki voitu täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin myös pienemmissä ja etäällä sijaitsevissa kouluissa. Katson kuitenkin, että se on ollut hiukan kankeahko järjestelmä. Nykyinen koronaepidemia valitettavasti saattaa jatkua vielä pitkään, ja vastaavia epidemioita voi myös tulla uudelleen. Etäopetuksen tarpeen nopeaan kasvuun on todella syytä varautua myös lainsäädännössä. 

Arvoisa puhemies! Viime kevään poikkeusolojen aikana saimme arvokasta tietoa ja kokemusta kotiin annettavasta etäopetuksesta. Kokemukset olivat, kuten täällä on mainittu, myös monilta osin positiivisia, mutta toki myös ongelmia esiintyi, ja ne ehkä kasaantuivat tietyntyyppisille oppilaille. Kunnat perusopetuksen järjestäjänä ja koulut tuntevat parhaiten oppilaiden tilanteen. Lakialoitteessa esitetään, että oppilaan opiskelu voidaan järjestää siis osittain toisin, jos se on perusteltua, vaikkapa oppilaan terveydentilaan tai muista opinnoissa etenemiseen liittyvistä syistä. Tartuntatautitilanteessa opetuksen järjestäjä voisi määrätä väliaikaisesti opettajat antamaan etäopetusta ja muuttaa tilapäisesti opetuksen järjestämispaikaksi paikan, joka on turvallinen, esimerkiksi siis useimmiten oppilaan kodin. 

Puhemies! Tämä vuosi on todella näyttänyt meille, että etäopetus voi olla pitkiä aikoja silmällä pitäen ja vaikeassa pandemiatilanteessakin ja vastaavissa tilanteissa paras vaihtoehto. Tähän on mielestäni myös syytä varautua [Puhemies koputtaa] lainsäädännössä. 

19.18 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on erittäin tärkeä ja kannatettava. Me itse asiassa, ennen kuin edustaja Kemppi ehti tämän lakialoitteen tehdä, kysyimme kirjallisella kysymyksellä muutamien kollegojen kanssa tätä, että miten olisi, miten ministerit näkisivät tämän, jos perusopetuslakiin tuotaisiin pysyvänä mahdollisuutena tämä mahdollisuus etäopetukseen. 

Valitettavasti silloin, kuten myös ehkä sitten tässä kevään myötä, kun kuulimme ministeriötä, siihen ei kovin myönteisesti suhtauduttu, mutta toivon, että kun edustaja Kemppi ja Kivisaari täällä asiaa kannattavat ja te kun edustatte hallituspuolueita, niin yrittäisitte tätä asiaa kuitenkin edistää. Uskon, että kuten täällä tuotiin perussuomalaistenkin puheenvuorossa esiin, niin monella syrjäseudulla, harvaan asutulla seudulla, vaikkapa saaristossa olisi tärkeää ihan oppilaiden yhdenvertaisuudenkin kannalta, että valinnanmahdollisuudet myös silloin, kun esimerkiksi opiskellaan yläkouluissa, olisivat edes hieman paremmat ja niitä voitaisiin mahdollistaa etäyhteyden avulla, harvinaisempienkin kielien opiskelua esimerkiksi. 

Ymmärrän tietysti myös ne huolet, mitä tähän liittyy. Eli pelkonahan on se, että jos etäopetus tuodaan pysyväksi mahdollisuudeksi, sitä käytettäisiin kunnissa säästökeinona, ja se ei tietenkään ole toivottavaa eikä tavoiteltavaa, mutta valinnan mahdollisuuksien lisäämisenä uskon, että tässä olisi paljon hyötyjä. Kun korona on tuonut meille niin paljon pahaa ja kärsimystä ja ikävää, niin se voisi tuoda myös jotain hyvää — ja uskon, että nyt kun meillä on kouluissa otettu suuria harppauksia digitaalisessa opetuksessa, etäopetuksessa, niitä oppeja voisi myös hyödyntää tulevina vuosina siten, että etäopetus tietyin rajoituksin mahdollistettaisiin myös normaalitilanteessa. Toivonkin, että tämä aloite etenee, ja kannatan sitä lämpimästi. 

19.20 
Rami Lehto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Kempin aloite on todella hyvä ja tärkeä. Tätä tarvitaan. Kun meillä ammattikorkeakouluissakin kuvataan tunnit ja niitä striimataan ulos sitten tarvittaessa, avoimessa yliopistossa voit olla etäluennoilla — ja katsoin, että myöhemminkin — niin miksei voisi normaalissa perusopetuksessakin olla niin, että nauhoitetaan se tunti, ja jos olisi vaikka etäopetuksessa, niin pystyisi katsomaan sitä? Ja mikä parasta, jos jotain menisi ohi, voisit katsoa nauhoituksen uudestaan ja kerrata sitä itsekseen siellä kotona. Samoin — kuten täälläkin on tullut esiin — jos tukiopetusta tarvitset, niin ei tarvitse välttämättä sitten ilmoittaa kavereille, että joudut jäämään tukiopetukseen, vaan saat sitten salassa kotona sitä tukiopetusta opettajalta, jää se koulukiusaaminenkin pois. Opettajankin olisi helpompi ajankäytöllisesti antaa sitä tukiopetusta silloin, kun hänelle se sopisi, ja oppilaan ei tarvitse odottaa koululla, koska se tukiopetushan voi olla kotona sitten siihen aikaan, kun sitä käydään. Ja siinä voivat olla mukana vaikka vanhemmat, ketkä auttaisivat sitten sitä, joka saa tukiopetusta, voivat auttaa lastansa siinä kanssa. 

Edustaja Koponen kertoi tästä kansallisesta etäkoulusta, mikä on kanssa todella tärkeä. Me tiedämme, että meillä on hirveästi sisäilmasairastuneita nuoria ja lapsia, ketkä eivät pysty käymään tietyissä kouluissa, ja jos lähellä ei ole vaihtoehtoa, mihinkä toiseen kouluun menisi, niin nyt on ollut ainoa mahdollisuus sitten, että huoltaja on ottanut kotiopetukseen ja käytännössä omalla vastuullaan ja omillaan varoillaan tehnyt sen koulutuksen. Tällä pystyttäisiin saamaan myös sisäilmaongelmaiset nuoret opetuksen piiriin ja siellä kotona opiskelemaan. 

19.22 
Jaana Pelkonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Olen kuunnellut tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla ja haluan myös omalta osaltani kiittää edustaja Kemppiä tästä tärkeästä aloitteesta. Valitettavasti aloitteessa ei ole alla niitä valiokuntakäsittelyyn normaalisti edellytettäviä yli 100:aa allekirjoitusta, mutta siitä huolimatta suuresti toivon, että tämä asia etenisi, ja — myös edustaja Koponen toi sen esiin — valitettavasti salissakaan ei ole tämän enempää ihmisiä keskustelemassa, mutta asia on tärkeä. Myös edustaja Multala käytti erittäin hyvän puheenvuoron tästä aiheesta. Ehkä korona on meille kaikille opettanut sen, että perusopetus on turvattava kaikissa tilanteissa kaikin mahdollisin keinoin. — Kiitos. 

19.23 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Lehto kuvasi korkeakoulujen digiloikkaa, josta voi ottaa paljon oppia. Samaan on pystytty jo toisella asteella ja löydetty paljon hyviä käytäntöjä esimerkiksi tuentarpeisten opiskelijoiden auttamiseksi. 

Kiitos, edustaja Koponen, rikkaasta puheenvuorostanne. On totta, että nykytilanteessa Opetushallitus voi antaa luvan etäopetukseen esimerkiksi lapsen sairastuessa. Edustaja Junnila puolestaan kuvasi nykytilaa saaristossa, jossa etäopiskelu käy maalaisjärkeen jo nykytilanteessa. Tähän ei kuitenkaan ole yhteneväisiä käytäntöjä, mikä synnyttää tilanteen, missä toinen lapsi on oikeutettu etäopetukseen ja toinen lapsi ei, vaikka se olisi hänen parhaansa kannalta oikea ratkaisu. 

Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kirjauksia etäyhteyksin tapahtuvasta opetuksesta, puuttuu siltä tällä hetkellä lainsäädännöllinen pohja. Ja se tietenkin haastaa myös opettajia, kun etäpedagogiikkaa ei opeteta sillä tavalla, että se olisi yhteisin käytännöin etenevää ja opettajan kannalta myös selkeää. Lasten kohtelun tulisi olla yhdenvertaista poikkeuksetta, ja sen takia koen, että tällainen perusopetuslain päivittäminen etäopetuksen osalta on välttämätöntä. 

Ja sitten siitä, miksi tämä aloite ei kerää enempää kansanedustajia taaksensa: Kyllähän tässä on kyse isosta muutoksesta, muutoksesta joka on myös aikasidonnainen ja vaatii vähän uudenlaista ajattelua. Koen kuitenkin, että on aika keskustella siitä, että etäopetuksesta voisi tulla uudenlainen joustava tapa oppia niille lapsille, joille se on paras ratkaisu oppimisen kannalta — ehkä tästä etäopetusmöröstä on jo päästävä eteenpäin 2020-luvulla. Ja ehkä tämä yhdeksän sivun lakialoite kuvaa sitä, että asia ei ole ihan yhdellä lauseella tai kahdella sanalla ratkaistavissa, vaan se vaatii vähän useampaa tulokulmaa, ottaen huomioon esimerkiksi vastuukysymykset ja sen, ettei etäopetusta käytetä säästämisen välineenä. 

19.25 
Pasi Kivisaari kesk :

Puhemies! Vielä haluan tuoda sen esiin, että totta kai lähiopetuksessa on monia inhimillisen elämän etuja, sosiaalisuutta ja tunnetaitojen harjoittelua ja tällainen ihminen ihmiselle ‑lähestymistapa, mutta mielestäni tässä on ydin se, että tässä mahdollistetaan tällainen ketterä etäopetusmahdollisuus silloin — kuten edustaja Kemppi sanoi — kun lapsen etu sitä vaatii ja puoltaa. Kyse ei ole siis vastakkainasettelusta ”etäopetus tai lähiopetus”, vaan ikään kuin laajennetaan mahdollisuuksia lapsen edun ja oikeuden nimissä. Meillä on, kuten kaikki täällä tiedämme, erilaisia oppijoita, ja erilaiset opetusmenetelmät ovat jo nykypäivää, ja tämä on yksi sellainen laajennus ja mahdollisuus myöskin toimia ikään kuin modernin yhteiskunnan etujen nimissä. 

Tässä Kempin puheenvuorossa oli arvokasta myös se, että hän mainitsi tämän tukiopetusmahdollisuuden etäopetuksen tavoin, ja uskoisin, että se mahdollistaa myöskin sen, että tätä tukiopetuselementtiä käytettäisiin vaikkapa peruskouluissa enemmän silloin, kun se olisi juuri tällä tavoin mahdollista. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Olemme kohta käyttäneet tämän puoli tuntia, mutta tähän mahtuu kyllä edustaja Myllykosken puheenvuoro, jos se on paikalta. 

19.27 
Jari Myllykoski vas :

Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies, tästä mahdollisuudesta! 

Itselleni lukihäiriöisenä ja oppimisvaikeuksien kanssa taistelleena se asia, mikä tuossa tuli esille, oli tukiopetuksen mahdollisuus. Toki täytyy sanoa, että tämmöisillä oppijoilla se läheinen opettamistapahtuma on huomattavasti helpompi ja parempi, mutta se on elementti, mikä minuakin tässä sitten ajoi puhumaan ja käyttämään tämän puheenvuoron. 

Me olemme nyt eläneet tämän koronajakson, ja me olemme nähneet, että jotakin tarvitaan, joitakin välineitä pitää olla. Minun mielestäni on hyvä käydä valmiiksi se keskustelu, jossa otetaan sellaisia askeleita, että mahdollistetaan. Verkko-opiskelu on jo tänä päivänä myös peruskouluissa käytössä, eli myös tämä voi laajentaa opetuksen mahdollisuuksia, antaa sitä kirjoa siihen, että niitä ranskan tunteja voidaankin pitää paremmin ja helpommin. Kun meillä on edelleen valitettavasti tässä yhteiskunnassa meneillään tämä kyläkoulujen alasajo, niin tämä voi olla koulukuljetusten osalta yksi ratkaisu. Siihenkin tämä sopii hyvin. 

Kiitän vaivannäöstä ja hyvästä keskustelusta, ja koetetaan joskus tavata yhdessä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.