Punkt i protokollet
PR
153
2018 rd
Plenum
Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 318/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 5.2.2019 15:42