Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 154/2018 rd Plenum Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.