Punkt i protokollet
PR
154
2020 rd
Plenum
Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 10/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
18.07
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Näyttäytyy sille, että tämä on erityisen helppo asia ollut valiokunnalle, kun olemme näin runsaslukuisesti valiokunnasta täällä koolla. Täytyy sanoa, että jos jossakin, niin tässä, missä nyt ollaan... Hallituksen esityksessä ja mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi poronhoitolakia, aihe, joka on tuolla eteläisellä poronhoitoalueella ollut erittäin ongelmallinen. Siellä on ollut kuntakohtaisia sovittelulautakuntia, ja asia on ollut siinä mielessä äärimmäisen vaikea, että nämä eivät ole toimineet, koska semmoista luottamuksellisuutta ei ole näihin lautakuntiin saatu. Nyt sitten onkin tarkoitus muuttaa lakia niin, että tämä sovittelu tulee enemmän asiantuntijapohjaiseksi, ja sitä kautta toivotaan todellakin, että näihin sovintoihin voitaisiin päästä niin, että kun esityksen tavoitteena on näiden ongelmien poistaminen, niin tähän riidanratkaisutoiminnan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen päästäisiin todella hyvin ja tämä luottamuspula voitaisiin poistaa. Mutta toivotaan, että tällä keinolla niin viljelijät kuin poronhoitajat ja yksityistaloudetkin löytävät sovun porojen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi niin, että ne sovinnossa voidaan viedä eteenpäin, ja jos ei, niin sitten käräjäoikeus ne ratkoo. — Kiitos.  
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 152/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 30-11-2020 19:58