Punkt i protokollet
PR
154
2020 rd
Plenum
Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 30-11-2020 20:10