Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 180/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 180/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.