Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 204/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.