Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.