Senast publicerat 05-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 155/2018 rd Plenum Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 31/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.58 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tässäkin on syytä noudattaa ”lyhyestä virsi kaunis” -luonteista esittelykaavaa. 

Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyminen monenväliselle yleissopimukselle, jonka Suomi on allekirjoittanut 7. kesäkuuta 2017 yhdessä 67 muun valtion kanssa. Sopimus on osa OECD:n laajaa veropohjan rapautumista ja voitonsiirron estämistä koskevaa BEPS-hanketta. Tällä sopimuksella toteutetaan nuo BEPS-toimenpiteet, ja eduskunnan suostumus on tarpeen myös sopimuksen sisältämille Suomen varaumille ja ilmoituksille. 

Tähän liittyy vastalause, johon sisältyy kolme lausumaehdotusta. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.