Punkt i protokollet
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
11
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 31/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
18.58
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tässäkin on syytä noudattaa ”lyhyestä virsi kaunis” -luonteista esittelykaavaa. 
Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyminen monenväliselle yleissopimukselle, jonka Suomi on allekirjoittanut 7. kesäkuuta 2017 yhdessä 67 muun valtion kanssa. Sopimus on osa OECD:n laajaa veropohjan rapautumista ja voitonsiirron estämistä koskevaa BEPS-hanketta. Tällä sopimuksella toteutetaan nuo BEPS-toimenpiteet, ja eduskunnan suostumus on tarpeen myös sopimuksen sisältämille Suomen varaumille ja ilmoituksille. 
Tähän liittyy vastalause, johon sisältyy kolme lausumaehdotusta. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 8.4.2019 12:30