Senast publicerat 05-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 155/2018 rd Plenum Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 32/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
18.59 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tämäkin lyhyellä kaavalla. 

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa niin sanottu EU:n riitadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä tehdään säätämällä uusi laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä. Se sisältää kattavat menettelytavat, joita noudatetaan direktiivin mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä, ja uusi laki sisältää myös uudet, veroriidassa saavutetun ratkaisun täytäntöönpanoa koskevat säännökset. 

Nämä muutokset on direktiivin mukaan saatettava voimaan kansallisesti viimeistään ensi kesäkuun loppuun mennessä. Tämä valiokunnan mietintö on käytännössä yksimielinen, vaikkakin siinä on runsaasti pykälämuutoksia. Ne ovat kuitenkin varsin teknisluonteisia tai sen kaltaisia. Merkittävä osa niistä muutostarpeista on tullut valtiovarainministeriön vero-osastolta siitä johtuen, että esitys on ollut erittäin hankala valmistella. Vielä eduskuntakäsittelyn aikanakin on sitten esiintynyt tarpeita tehdä joitakin tarkennuksia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 308/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.