Senast publicerat 05-06-2021 17:46

Punkt i protokollet PR 155/2018 rd Plenum Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 277/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.