Punkt i protokollet
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 277/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 8.2.2019 16:51