Senast publicerat 05-06-2021 17:46

Punkt i protokollet PR 155/2018 rd Plenum Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 172/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 172/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.