Punkt i protokollet
PR
155
2020 rd
Plenum
Tisdag 1.12.2020 kl. 14.01—20.04
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Presentation, ledamot Viitanen, var så god. 
Debatt
18.48
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Tätäkin lakiesitystä valiokunta puoltaa yksimielisesti. Tässä siis vapautetaan luonnonsuojelualueet kiinteistöverosta, ja luonnollisestikin tämän tarkoituksena on vähentää esteitä uusien yksityisten suojelualueiden perustamiselle sekä toteuttaa hallituksen tavoitetta luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, metsien hiilivarastojen kasvattamisesta ja näistä myönteisistä seikoista. 
Tässä esityksessä esitetään myös merituulivoimaloiden neutraalia verokohtelua suhteessa maatuulivoimaloihin, ja tälläkin on tarkoituksensa, ja se on luonnollisesti myös se, että tällä verokohtelulla merituulivoimalan rakentamisen edellytyksiä halutaan parantaa. 
Puhemies! Tässähän on niin, että tämä koskee vain uusia merituulivoimaloita, eli tämä tulisi voimaan kohteissa, joiden rakentaminen on aloitettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Ja tässä on jonkin verran keskustelua sitten siitä, olisiko tämän vanhan, olemassa olevan merituulivoimalan täytynyt olla saman sääntelyn piirissä, mutta tässä on esitetty perusteluna muun muassa se, että aikanaan taas tämä on saanut paljon tuulivoimatukea, isoja määriä etua näihin uusiin nähden muun muassa tariffien ja muiden kannalta, eli siksi on valittu tämä lähestymiskulma, emmekä sitä nyt tässä sitten lähteneet niin ikään haastamaan. 
Me emme tässä sinänsä ota kantaa tähän toteuttamistapaan, miten tämä säätely tehdään, siihen ei ole asiantuntijakuulemisissa tullut kovastikaan huomautettavaa. Siitä huolimatta, tässä kun tämä mekanismi menee niin, että tämä lopulta säädetään asetusteitse sen sijaan, että tässä merituulivoimalle säädettäisiin erillinen kiinteistöveroprosentti, niin tässä yhteydessä vain toteamme yleisesti ottaen lainsäädännön ja lailla säätämisen merkityksen — ja jos ei voitaisi asetuksella säätää, niin hallitus antanee sitten asiasta lakimuutoksen. 
Lopuksi toteamme, että ennen merituulivoimaloita koskevan muutoksen toteuttamista meidän on saatava komissiolta varmuus, että unionin valtiontukisäännöt eivät ole esteenä tälle toteuttamiselle, ja pidämme tärkeänä, että toimenpidettä ei katsota kielletyksi valtiontueksi. 
18.51
Vilhelm
Junnila
ps
Arvoisa puhemies! Tämä on varmastikin ihan hyvä esitys, mutta kun edustaja Viitanen tämän tietää vielä tarkemmin, niin kysyisin tästä siltä osin, että tämä ilmeisesti koskettaa myös Natura 2000 ‑alueita ja tämän tyylisiä. Saaristossa on nimittäin paljon sellaisia maatiloja, joissa verotus koskettaa metsä‑ ja peltoalueita, joilla ei ole kiinteistöä tai viljelyä, mutta nämä on silti saatettu kiinteistöverotuksen piiriin, ja näissä tapauksissa esimerkiksi Jurmossa on ollut jopa 980 prosentin kokoinen veronkorotus näille tonteille. [Mikko Lundén: Ohhoh!] Kysyisin: onko niin, että tällä esityksellä nytten vältytään tällaiselta, koska ainakin osittain nämä alueet koskettavat Natura 2000 ‑aluetta?  
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Tällä kertaa ei näytä vastauksia tulevan. 
Näköjään edustaja Kiljunen ottaa vetovastuun, kun edustaja Viitanen on poistunut paikalta. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 25-01-2021 15:31