Senast publicerat 07-04-2022 11:18

Punkt i protokollet PR 155/2021 rd Plenum Måndag 20.12.2021 kl. 14.00—18.30

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 233/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. — Debatt, minister Saarikko, varsågod. 

Debatt
18.04 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Vuoden viimeisen ja hyvin nopealla aikataululla valmistellun veroesityksen tavoitteena on vastata tämänhetkiseen koronatilanteeseen. Nyt tehtävässä esityksessä kotitestit koronan hoidossa eivät asetu vaihtoehdoksi rokottamiselle vaan täydennyskeinoksi koronatilanteen hallinnassa pitämiselle.  

Hallitus siis esittää, että koronatartuntojen niin sanotut kotitestit vapautettaisiin arvonlisäverosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Tämän esityksen tavoitteena on tietenkin kannustaa koronatartuntojen testaukseen matalalla kynnyksellä ja edistää kohtuuhintaisten kotitestien tasapuolista saatavuutta Suomessa. Kotitestauksen merkitys koronakriisin torjunnassa tulee arvioinnin mukaan kasvamaan. Vapautus koskisi vain unionin oikeudessa säädettyjen vaatimusten mukaisia lääkinnällisiä laitteita, joiden tason tiedämme kehittyneen viimeisen kahden vuoden aikana onneksi jo paljon. Viittaan niiden luotettavuuteen. 

Arvoisa puhemies! Arvonlisäveroalennusten vaikutusta hintoihin on tutkittu paljon. Vaikka tutkimustieto osoittaa, ettei alennus aina ole täysimääräisesti hintoihin siirtynyt, nyt rohkenen olettaa muuta. Olen esittänyt vetoomuksen kaupan alalle, että se kantaa oman vastuunsa koronan torjunnasta ja siirtää valtion vastaantulon suoraan kuluttajien hyödyksi. Uskon, että on laajasti yhteiskunnan etu, että testienkin avulla pystyisimme pitämään yhteiskuntaa auki viimeistään sitten, kun tämä aivan pahin vaihe on ohitettu. On nimittäin meidän kaikkien vastuulla, että koronaa pystytään torjumaan mahdollisimman tehokkaasti ja yhteiskunnalliset haitat minimoiden. 

Arvoisa puhemies! Valitettavasti hallitus valmistautuu nyt näihin ajankohtaisiin päätöksiin, joita kuulin aiemmassakin keskustelussa useamman edustajan vaativan, ja joudun siirtymään näihin keskusteluihin. Siksi totean tässä jo pari asiaa täydennykseksi.  

Tiedän, että edustajien piirissä on käyty keskustelua siitä, voisiko saman verottomuuden luokkaan siirtää myös maskit. Se on ollut minusta perusteltu ehdotus, ja sitä myös hallituksen piirissä tiiviisti tällä lyhyellä aikataululla, kun esitystä valmisteltiin, puntaroitiin. Se olisi kuitenkin vaatinut laajempaa selvittelytyötä. Tämän esityksen rajaaminen kotitesteihin johtui pitkälti aikataulullisista syistä myös siksi, että kotitestien käyttö on vielä varsin vähäistä, ja uskon, että niiden käyttö ja tarve tulevat yleistymään. Samoin tuotteisiin liittyvä mielikuva on ollut pikemminkin kalliinpuoleinen, ja veroratkaisulla siihen on ollut nyt mahdollista vaikuttaa. Verokantahan oli näillä kotitesteillä 24 ennen tätä esitystä nollaluokkaan siirtämisestä.  

Tiedän, että toinen keskustelunaihe tähän liittyen on ollut saatavuus. Tästä olen käynyt kaupan edustajien kanssa keskustelua, ja käsitykseni mukaan tilanne on nyt verrattain hyvä. Tilanne on verrattain hyvä, alueellista vaihtelua tässä on, mutta uskon, että tämä esitys myös saa kaupan alaa reagoimaan siihen, että maailmalta näitä testejä Suomeen hankitaan mahdollisimman paljon kuluttajien käyttöön.  

Kokonaan toinen asia on vielä se, päädymmekö myöskin osana julkisen sektorin toimintaa näitä hyödyntämään voimakkaammin esimerkiksi kouluissa, kuten monissa verrokkimaissa on tehty. Ne ovat sitten taas päätöksiä aivan erikseen, mutta hallituksen voimassa oleva testaamisen ja jäljittämisen strategia suosittaa työpaikoille ja kouluille kotitestaamisen lisäämistä. 

Tämä esitys on nyt suoraan kuluttajia koskeva, käsitykseni mukaan selkeästi yksi ensimmäisistä korona-ajan toimista, joissa veroratkaisuja suunnataan suoraan kuluttajille, ja tämä olkoon viestinä myöskin siitä, että koronan hoidon omavastuu ja meidän kaikkien yhteinen vastuu toisistamme korostuisivat rokotusten keinoin mutta myös kaikin muin mahdollisin tavoin. — Kiitos, puhemies.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Räsänen. 

18.08 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Nyt on syytä antaa hallitukselle kiitos tästä esityksestä. Tämä on erittäin hyvä ja ajankohtainen esitys. On todellakin toivottavaa, että myös seurataan sitä, että kotitestien vapautus arvonlisäverosta siirtyy ihan sellaisenaan hintoihin, että se näkyy siellä hinnoissa. Tässä suhteessa on tietysti hyvä, että ministeri on ollut kaupan alan toimijoihin yhteydessä. Varmasti he myös haluavat osoittautua nyt tämän luottamuksen arvoisiksi. 

Tänään olemme käyneet paljon keskustelua testaamisesta ja testaamisen merkityksestä tämän koronataudin hallinnassa. Ajattelen, että nyt kun joulu lähestyy ja monet tapaavat iäkkäitä isovanhempia, riskiryhmään kuuluvia perheenjäseniä, niin kotitestien käytölle varmasti on entistä enemmän tilausta. Vaikka niiden hinnat ovat jo sinänsä laskeneet, niin kyllä varsinkin suurissa perheissä silti aika kalliiksi tulee, jos esimerkiksi lähes päivittäin testataan. Mutta toivoisin, että tätä testaamismenettelyä käytettäisiin jatkossa yhä enemmän myös työpaikkaturvallisuuden varmistamisessa. Kun kohta käydään keskustelua niin sanotusta pakkorokotuslaista hoitajien osalta, niin siinäkin pitäisin vaihtoehtona sitä, että nojattaisiin entistä enemmän tähän testaamiseen kuin muihin pakkotoimiin. 

Tässä yhteydessä ministeri sivusi myös mahdollisuutta käyttää kotitestejä enemmän koululaisten kohdalla ja koulujen auki pitämisessä. Tästä olisi tietysti ollut kiinnostavaa kuulla vielä ministeriltä, millä tavoin tätä on ajateltu ja aiottu hyödyntää, mutta toivon, että siitä kuulemme sitten myöhemmin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Reijonen poissa, edustaja Aittakumpu poissa. — Edustaja Tanus. 

18.11 
Sari Tanus kd :

Arvoisa rouva puhemies! Minäkin olisin halunnut antaa ministerille lämpimiä kiitoksia tästä esityksestä ja tietysti koko hallitukselle, koska niin kuin tässä edeltävän pykälän aikana olemme puhuneet, nämä pikatestit ovat näppärästi toteutettavia ja niistä saadaan tulos saman tien. Niitä on maailmalla paljon käytetty ja myös meillä Suomessa, erityisesti tuolla Lapissa, erittäin menestyksekkäästi jo pitkän aikaa. Ja tietysti se, että saadaan tuo nolla-alvikanta, on erittäin hieno asia, ja todella toivon, että myös kaupan toimijat kantavat kortensa kekoon sillä tavalla, että ne pikatestit tulisivat mahdollisimman edullisiksi sitten kuluttajille. 

Todella, niin kuin tässä ministeri mainitsi, on mietitty mahdollista testien käyttöä kouluissa. Itse olen kuullut paljon, että myös työpaikoilla, esimerkiksi teollisuuden piirissä, joillakin suurilla työpaikoilla, on ihan omaehtoisesti ruvettu niitä käyttämään, niin että jossakin kaksi kertaa viikossa tehdään pikatesti omatoimisesti. Ja niin kuin tässä on ollut puhetta myös terveydenhuoltohenkilökunnan tilanteesta ja varsinkin heistä, jotka syystä tai toisesta eivät voi ottaa sitä rokotetta, tämä voisi olla myös vaihtoehtona. Ja kyllä minä näkisin, että oikein pahassa koronatilanteessa, niin kuin tällä hetkellä on, ja myös omikronvarianttia ajatellen, jos meillä on yksikkö, jossa on oikein hauraita potilaita, voisi olla pohdintaa siitä, että samalla kun henkilökunta vaihtaa työvaatteita, niin sitten siinä otettaisiin myös pikatesti töihin mennessä, olisiko se sitten kaksi kertaa viikossa vai kuinka. Mutta se todellakin on vain pienen hetken toimenpide, ja tulos saadaan siitä nopeasti, niin että kyllä minä näkisin, että kun me hyödynnetään terveysteknologiaa monessa muussakin, niin näitä pikatestejä on kyllä syytä harkita myös terveydenhuollossa laajemmin käytettäväksi. Ja aivan niin kuin tuossa tuli esille, nyt kun ollaan lomakauteen siirtymässä, niin toivon mukaan monissa perheissä voidaan sitä hyödyntää — niin kuin me kansanedustajatkin olemme tehneet täällä testejä — myös siinä vaiheessa, kun mennään sitten vanhempia sukulaisia, läheisiä tapaamaan. 

Ministeri joutui tuossa jo lähtemään, mutta kiitokset laitamme perään — oikein hyvä esitys, jota toivon kaikkien kannattavan. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Marttinen. 

18.13 
Matias Marttinen kok :

Arvoisa rouva puhemies! On tosiaan harmillista, että ministeri ehti jo poistua, sillä sinänsä tämä esitys, joka nyt meille on annettu — tänään sitten valtiovarainvaliokunnassa käsittelyä jo kävimmekin eteenpäin — on tietysti hyvinkin kannatettava. Ja vaikka ministeri kyllä itse minusta hyvin tuossa totesi myös ne ongelmat, elikkä tämä tutkimustieto ei kyllä täysin tällaisia arvonlisäveron laskun vaikutuksia ja sitä, että siirtyvätkö ne suoraan hintoihin, sinänsä tue, niin tosiaan täytyy toivoa, että tässä tapauksessa tämä nyt sitten toteutuu paremmin kuin ehkä näissä aikaisemmissa tilanteissa, mitä me olemme nähneet arvonlisäverotuksen piirissä, missä taas näin ei ole sitten käynyt. 

Mutta, rouva puhemies, nyt kun kerran puhutaan laajemmin tästä koronapandemian torjunnasta ja arvonlisäverotuksen merkityksestä sille, niin itse asiassa tänäänkin kävimme jo läpi valtiovarainvaliokunnassa sitä, että me olemme useaan otteeseen tässä salissa käsitelleet esimerkiksi tätä nyt voimassa olevaa määräaikaista lainsäädäntöä. Sitä on jatkettu muistaakseni kolmeen tai jopa neljään otteeseen, ja siinä on ollut kyse siitä, että nämä julkisten terveyspalveluiden tuottajat on vapautettu arvonlisäverotuksesta näissä tilanteissa, kun puhutaan tämän koronapandemian ehkäisemiseen ja testaamiseen liittyvistä materiaaleista ja näistä hankinnoista ja siitä, miten taas vastaavasti sitten nämä yksityiset tuottajat eivät ole päässeet vastaavasti tämän saman vapautuksen piiriin. Olisin tästä halunnut kysyä ministeriltä vielä erikseen: Olisiko nyt kuitenkin jo aika tältä osin muuttaa sitä lain tulkintaa? Ja nyt kun kuitenkin tässä jatkuvasti nähdään se, että joudutaan tätä lainsäädäntöä arvioimaan uudestaan, niin eikö olisi nyt kaiken järjen mukaista, kuten olemme esittäneet täältä opposition puolelta jo useamman kerran, myös tuoda vastaavasti yksityiset toimijat ihan yhtä lailla tämän saman nollaverokannan piiriin, koska tässä nykyisessä tilanteessa siellä on ihan selkeitä neutraliteettiongelmia? Se näkyy myös siinä, jos ajatellaan vaikka tilannetta, että vaikka pienyrittäjä, joka tuottaa vaikka ikäihmisten sairaanhoitopalveluita kunnassa, ei käytännössä pääse tai pysty hyödyntämään tätä nollaverokantaa, mutta taas sitten julkinen puoli pystyy. Onhan se nyt aivan selvää ja näen kyllä edelleen niin, että kun puhutaan siitä, että kuitenkin laajasti tätä epidemiaa meidän täytyisi pystyä torjumaan, ja puhutaan siitä, että kaikissa tilanteissa kuitenkin myös näiden yksityisten tuottajien täytyy pystyä turvaamaan nämä tilanteet ja kuitenkin nämä materiaalit ja muut hankkimaan, niin tämä on aika merkittävä epäkohta [Puhemies koputtaa] ja se kannattaisi nyt vaan lähteä korjaamaan. [Puhemies koputtaa] Meillä on kyllä siihen olemassa jo esitykset. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Mäkelä. 

18.17 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämä esityshän on sinänsä periaatteessa varmaan uskoakseni kaikkien mielestä kannatettava, että näitä testejä saadaan halvemmaksi. Tietysti vähän kyynisemmälle ihmiselle tulee mieleen, että kun tässä aluevaalitkin lähestyvät ja tähän vuoden loppuvaiheeseen tuli tällainen avaus valtiovarainministeriltä, niin eihän tällä olisi mitään yhteyttä aluevaalien lähestymiseen, eihän tietenkään ole. — Harmi, kun ministeri ei taida olla vastaamassa tähän kysymykseen.  

Kuitenkin vaikka tämä on kannatettava, niin eihän tämä tarpeeksi ole. Me olemme taas muista maista jäljessä. Monissa muissa maissa jaetaan ilmaisia testejä ihmisille, ja nyt meillä vain alennettaisiin hieman arvonlisäveroa näiden testien suhteen. Elikkä hieman myöhässä ja hieman riittämätöntä, mutta kuitenkin parempaan suuntaan. 

Toisena asiana tulee mieleen tämä EU:n koronapaketti — niin sanottu koronapaketti — johon mekin hallituksen myötävaikutuksella Suomena suostuimme: Tuli vain mieleeni, että kun tuossa yksi päivä lueskelin uutisia Puolasta, jossa tässä taloustilanteessa poistetaan kokonaan arvonlisävero polttoaineilta — siis ei koronatesteiltä vaan polttoaineilta — ja polttoainevero poistetaan, jonka seurauksena polttoaine on yli puolta halvempaa kuin Suomessa, niin ei kai tätä vain tehdä sillä koronapaketilla, minkä mekin suomalaiset täällä maksamme, sillä 4 miljardilla eurolla rahaa? Eli me maksamme muiden koronapaketit, ja sitten me teemme tällaisia puolivillaisia ratkaisuja itse.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kyllönen. 

18.18 
Merja Kyllönen vas :

Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies! Esitys on erittäin odotettu ja tärkeä, ja just äsken kun käytiin tätä tartuntatautilain kokonaisuutta lävitse, niin nämä pikatestit olivat tärkeässä osaroolissa koko koronan hoidossa ja torjunnassa. Onkin olennaista nyt sitten pitää yhdessä huoli siitä, että kaupan ala on yhtenä rintamana mukana tässä kokonaisuudessa, niin ettei sitten se hyöty, mikä tämän arvonlisäveron alentamisen osalta syntyy, tule nousevina muina hintoina asiakkaiden maksettavaksi näitten testien kokonaishinnassa. 

Edustajakollega Marttinen nosti tärkeän asian esille: vuoropuhelua on käyty valiokunnassa aiemminkin näiden muiden tarvikkeiden ja suojautumisvälineiden arvonlisäveron osalta ja yhdenvertaisen kohtelun kokonaisuuden arvioinnin pohjalta, ja tätä varmasti jatketaan edelleen — ei pelkästään vain niitten maskien osalta, mistä ministeri mainitsi, vaan muissakin suhteissa, kaikkien toimijoiden kesken. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Pirttilahti. 

18.20 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa puhemies! Todellakin esitys on odotettu tässä tilanteessa ja todella hyvä pohja, ja voin yhtyä edellisten puhujienkin sanontoihin, että edellinen keskustelu oli hyvinkin laajaa ja monipolvista, mutta aika monessa kohtaa tulivat esille juurikin nämä pikatestit ja niitten saatavuus.  

Itse olin tuossa kanssa karanteenissa vieruskaverin sairastuttua, ja kyllähän se aamulla oli hyvä katsoa sitten ja aina aamuisin — kun meillä yleensäkin täällä eduskunnassa on tähän jouluun asti näin pyydetty — käyttää niitä pikatestejä ja saada tulos sieltä, niin on helppo aina lähteä töihin ja työtehtäviin. Kuten tässä on sanottukin, muutkin työpaikat ovat tätä käyttäneet, ja miksei tätä voisi myös sitten kouluihinkin laajentaa, ilman muuta. Julkisen puolen hankinnoissa näitä pikatestejä ei vielä ole näkynyt, mutta niin kuin tässä esityksessäkin sanotaan, myöhemmin varmaan tulee laajemmin sitten leviämään myös julkiselle puolelle. 

Tämän kustannusvaikutus on noin 3 miljoonaa euroa, mikä on arvioitu, ja tämä laki olisi voimassa vuoden 22 loppuun asti. Tässä on rinnalla sitten tulossa tammikuussa meille valtiovarainvaliokuntaan myös näitten muitten suojavarusteitten ja maskienkin arvonlisäverokuviot ja niitten käsittely. 

Jaan sen huolen, mitä tässä edustaja Marttinenkin pohti, että onko se sitten tasavertainen yksityisellä ja julkisella toimijalla. Julkinenhan pystyy aina sen arvonlisäveron sitten pyörittämään pois, mutta yksityinen yritys välttämättä ei. Tämä on enemmän sitten sen toisen lainsäädännön asia meillä tammikuussa. 

Tällä kohtaa, kuten ministeri sanoi, tämä koskee suoraan kuluttajia, että saadaan vähennettyä näitten pikatestien arvonlisävero pois ja saadaan alennettua. Suuri kysymys tässä ja tietenkin toive on, mistä ministerikin on itse käynyt sitten kaupan puolella keskustelua, että tämä tulisi suoraan hintoihin ja saataisiin näin näitä pikatestejä alennettua ja niitten käyttöä lisättyä tässä pandemiassa. Eli kaikki välineethän meillä täytyisi olla nyt käytössä, että päästäisiin tästä kulkutaudista eroon ja saataisiin se hallittua. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Essayah.  

18.22 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tosiaan tuolla valtiovarainvaliokunnassa tänään jo etukäteen aloitimme tämän esityksen kuulemisen ja huomenna saadaan valmista, koska on tärkeää, että tämä hallituksen hyvä ja tarpeellinen esitys saadaan sitten nopeasti käytäntöön. 

Ja aivan kuten ministeri tuossa totesi ennen kuin joutui kiireesti lähtemään, niin tosiaankin tämän arvonlisäveron alennuksen pitää mennä suoraan hintoihin. Muutoinhan tästä operaatiosta ei olisi sitä vastaavaa hyötyä. 

Nostan esille tässä kyllä saman huolen ja myöskin vähän niin kuin muistutuksen hallituksen suuntaan kuin tuossa edustaja Marttinen. Me olemme käsitelleet nyt näitä suojavarusteisiin liittyviä alennettuja arvonlisäverokantoja useampaan kertaan. Taustalla on siis tämä EU-direktiivi, joka tämän poikkeuksellisen ajan aikana on mahdollistanut tämän, ja sitä on aina kerta toisensa jälkeen sitten jatkettu, ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö on sitten samassa tahdissa seurannut. Nyt kysymys on siitä, että meillä Suomessa tätä on jostakin syystä tulkittu hyvin kireästi elikkä on ajateltu niin, että meillä esimerkiksi sellaiset pienet kotipalveluyritykset, jotka vaikkapa palvelusetelien kautta toimivat siellä kunnissa, tuottavat niitä kunnille tärkeitä kotipalvelupalveluita, eivät pysty nyt hyödyntämään näitä alennettuja arvonlisäverokantoja silloin, kun puhutaan näistä suojavarusteista. 

Oppositio on tehnyt — kristillisdemokraatit ja kokoomus — yhteisen vastalauseen muistaakseni joka kerta, kun tämä esitys on ollut salissa, ja aina on todettu, että miksi tätä asiaa ei voitaisi nyt sitten tutkia kerralla kunnolla. Nyt toivon kyllä tosiaankin, niin kuin tässä edeltävä edustaja Pirttilahti totesi, että kun tammikuussa on sitten jälleen tulossa uutta esitystä, niin tämä nyt huolellisesti siellä valtiovarainministeriössä tutkittaisiin. On minusta kummallista, että jos meillä on muita Euroopan unionin jäsenmaita, joissa tätä voidaan soveltaa tällaisiin yrityksiin, jotka toimivat kiinteästi julkisten palveluitten tuottajina erilaisten sopimusten pohjilta, niin miksikä ei sitten näissä voitaisi toimia täällä Suomessa vastaavalla tavalla ja alentaa näitä arvonlisäverokantoja. Tämä alvikin on kuitenkin semmoisille pienille yrityksille varmasti tärkeä osa sitä katetta, ja siinä mielessä ajattelen, että se tässä tilanteessa olisi hyvä ottaa huomioon silloin, kun sitä hinnoittelua tehdään, että pienemmille yrityksille ne summat ovat merkittäviä. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laakso. 

18.25 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Todellakin jos kiitosta pitää hallitukselle antaa, niin nyt sen paikka on. Tämä on ihan selkeästi sellainen homma, että tätä kannattaa kannattaa, vaikka silläkin riskillä, että jostain syystä kaupan ala ampuisi itseään jalkaan eikä ahneuttaan ymmärtäisi, kuinka tärkeästä ja järkevästä toiminnasta on kyse. Joka tapauksessa tämä voi hyvinkin olla kaupoillekin ihan vinkkinä jopa, että tämä on sellainen sisäänheittotuote, millä lähdetään kilpailemaan, että saadaan ihmiset tulemaan sinne. Puhutaan kuitenkin oikeasti niin pienestä summasta — siinä mielessä pienestä summasta, että jos se tällä hetkellä suurin piirtein vitosen maksaa ulosmyyntihinnassa, ja kun alvin saa pois siitä, niin se on neljä euroa, ja jos siihen lähtevät kaupat oikeasti mukaan, niin puhutaan kuitenkin oikeasti niin olemattomista katteista, vaikka nyt prosentuaalisesti on kova kate mutta eurollisesti ei niin iso — että en jaksakaan uskoa, että kannattaisi tämän takia lähteä kuitenkaan sitten hyvää draivia ja mainettaan pilaamaan. 

Joka tapauksessa kun tiedetään, kuinka paljon yksi normaali testi maksaa, niin näitä pikatestejä saa kymmenittäin sillä samalla hintaa. Vaikka tässä puhutaan jonkunnäköisestä kustannuksesta — en itse katsonut, mikä se oli, mutta edellinen puhuja tässä puhui 3 miljoonasta — niin joka tapauksessa tässä tulee säästöä sitä kautta, että ihan varmasti tulee näitten normitestien ottaminen vähentymään, koska käytetään näitä pikatestejä. Totta kai jos pikatesti näyttää positiivista, niin silloinhan sitä lähdetään sinne, mutta tiedän hyvin eräänkin tapauksen, joka on nyt joutunut käymään oman työnsä puolesta yhden kymmenen kertaa jo ottamassa testiä, ja nytten kun nämä pikatestit tuli, niin ei ole sen jälkeen käynyt kertaakaan. Elikkä kyllä tästä varmasti yhteiskunta tulee hyötymäänkin sitä kautta, ettei tämä laskennallinen tappio ole vain se, mitä tässä arvonlisäverosta alennusta annetaan. — Kiitoksia. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Berg. 

18.27 
Kim Berg sd :

Arvoisa puhemies! Haluan kanssa itse kiittää hallitusta tästä hyvästä esityksestä, tämä on todella odotettu ja kannatettava esitys. 

Tärkeintä tässä on, mikä on oikeastaan jokaisessa puheenvuorossa tosiaan tullut esille, että tämä nyt siirtyy kuluttajahintoihin. Edustaja Laakso piti hyvän puheenvuoron, olen ihan täysin samaa mieltä tästä. Itse kanssa uskon, että tuskin kuluttajat lähtevät tässä hintoja ainakaan korottamaan tai pitämään nykyisellä tasolla. Uskon myös siihen, että saattaa olla, että hinnat tulevat entisestään laskemaan ja näitä käytetään esimerkiksi sisäänheittotuotteena ja sitä kautta ehkä saadaan asiakkaita käymään ja ostamaan muita tuotteita. 

Toivon myös todellakin, että jatkossa nämä otetaan laajaan käyttöön. Esimerkiksi kun osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, niin varmistettaisiin sitä ennen näillä pikatestillä se koronanegatiivisuus, tai ihan kun perhepiirissä tilaisuuksiin osallistutaan, niin otettaisiin varmuuden vuoksi se testi, jotta kaikilla olisi turva siitä, että se tauti ei leviä. Nyt tietenkin joulun alla — tämä esityshän nyt ei luonnollisesti ihan vielä jouluksi ehdi — esimerkiksi meidän omassa perhepiirissä, kun koronatilanne on heikentynyt, isovanhemmilla, vanhemmilla, on ollut vähän huolta siitä, miten nyt joulu, ja olen itse esittänyt, että päästään paljon helpommalla, kun kaikki tehdään testi ennen joulupöytään menoa ja sillä lailla ei tarvitse sitä asiaa miettiä. 

Tällaisiin tilaisuuksiin tämä jatkossa varmasti tuo paljon apua, ja kun saadaan sitä hintaa laskettua sen verran paljon, ettei se kustannuskysymykseksi tällaisissa tilanteissa muodostu, niin tämä on varmasti todella hyvä ja tulee lisäämään näitten pikatestien käyttöä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.