Punkt i protokollet
PR
156
2018 rd
Plenum
Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Senast publicerat 8.2.2019 18:27